واحد اموال

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : حمیدرضا سماعی فر

سمت : مسئول انبار و اموال اداره امور عمومی

شماره تماس : -

شماره تماس (داخلی) : 205

آدرس محل خدمت :  روبروی اداره آموزش دانشکده اطاق شماره 25

شرح وظایف عمومی و اختصاصی :

1- انجام اقدامات لازم به منظور نصب علایم مخصوص و برچسب های شماره دار،برروی هریک از اموال وتنطیم صورت موجودی مانده  اموال مصرفی در آخر هر سال

2- صدور پروانه خروج برای اموال، تهیه صورت اموال زاید و اسقاط و ارسال ان اداره کل اموال دانشگاه جهت کسب اجازه فروش و یا صدور دستور حذف، ممیزی و رسیدگی به سیاهه اموال اسقاطی

3- نگهداری آمار کلیه اموال منقول،مسروقه و یا از بین رفته،طبق ایین نامه اموال دولتی و ثبت مشخصات آنها در دفاتر اموال

4- شمارش وثبت کلیه اموال موجود دراتاق پرسنل و تحویل ان به پرسنل استقاده کننده

5- تهیه فرم مربوط و نظارت بر کلیه  جابجایی اموال بین اشخاص و ثبت آن در سیستم

6- مهر و امضاء کلیه رسیدها و حواله های اموالی

7-انجام سایر امور مربوطه طبق نظر مقام مافوق مطابق با نیاز سیستم

8-ساماندهی و ورود کالاهای دانشکده در سیستم اموال

9-برنامه ریزی و پیگیری جهت جابجایی وسایل و لوازم مورد نیاز واحدها

10- همکاری بعنوان مراقب در برگزاری امتحانات پایان ترم.

11-انجام کلیه اموری که توسط مسئولین مافوق اعلام گردد.