فرم های دانشجویی

 

فرآیند دفاع

 

مدارک لازم جهت پیش دفاع ( دانشجویان مقطع دکتری ) :

 1. یک نسخه از پایان نامه تایپ شده منطبق با صفحه اول پروپزال
 2. یک نسخه از پروپزال
 3. کاربرگ درخواست مجوز پیش دفاع مبنی بر موافقت گروه
 4. مقاله های مستخرج از پایان نامه با مشخصات:

  اسم اول :دانشجو        نویسنده مسئول (corresponding author) : استاد راهنما

 5. گواهی تایید مقاله از سایت  impactfactor.ir
 6. صورتجلسه شورای گروه آموزشی

 

صورتجلسه حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی در جلسه دفاع از پایان نامه :

 1. مقطع کارشناسی ارشد
 2. مقطع دکتری

 

فرم های ستاد نانو :

 1. نامه تاییدیه پیشنهاد پایان نامه (پروپوزال)(پیوست 1)
 2. گواهی تاییدیه پیشنهاد پایان نامه(پروپوزال)(پیوست 2)
 3. برگه گزارش کار پایان نامه (پیوست 3)
 4. گواهی تاییدیه دفاع از پایان نامه (پیوست 4)
 5. فرم معرفی گروه به ستاد نانو