دانشکده علوم پایه - ریاست

          

 

 دکتر کیوان امینی

سمت : ریاست دانشکده علوم
رشته تحصیلی  : تحقیق در عملیات
  (Master Resume(CV
مرتبه علمی : استاد
ایمیل :   kamini[at]razi.ac.ir
شماره اتاق : 16
تلفن : 08334279298
فکس :08334274555 
 
نشانی ریاست دانشکده : کرمانشاه  طاقبستان ، باغ ابریشم ، دانشگاه رازی ، دانشکده علوم - حوزه ریاست

   

معرفی ریاست دانشکده علوم

 

 • استاد گروه ریاضی دانشگاه 
 • فارغ التحصیل رتبه اول دوره دکتری ریاضی ، دانشگاه صنعتی شریف 1383  
 •  فارغ التحصیل رتبه اول دوره کارشناسی ارشد ریاضی  (محض و کاربردی)  دانشگاه صنعتی شریف 1377   
 • رتبه اول کشوری در آزمون سراسری ورودی کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی در سال 1375 
 •   فارغ التحصیل رتبه اول دوره کارشناسی ریاضی دانشگاه رازی کرمانشاه 1375
 

                                   

شرح وظایف ریاست دانشکده

 

 • نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعدادهای تحصیلی
 • ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی دانشکده
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده
 • ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیتهای واحدهای تابعه
 • پیشنهاد بودجه سالیانه دانشکده
 • نظارت بر کار شوراهای مختلف دانشکده
 • ارزیابی فعالیت سالیانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه
 • پیشنهاد انتصاب معاونین دانشکده و مدیران گروهها به رئیس دانشگاه
 • ایجاد ارتباط و هماهنگی با معاونین دانشگاه جهت اجرای مقررات و ضوابط مربوط در دانشکده
 • نظارت بر عملکرد کادر غیرهیات علمی دانشکده وارزیابی فعالیت و رفتار آنها با مشارکت مدیران واحدهای تابعه
 • بررسی و برآورد نیازهای مالی، استخدامی، تجهیزاتی و تحقیقاتی دانشکده و اعلام آن به مقامات مسئول سازمان مرکزی دانشگاه
 • شرکت درشوراهای ذیربط دانشگاه و انعکاس نتایج و گزارشات شوراها به اعضای هیات علمی و کارکنان و احیاناً دانشجویان دانشکده در گردهمائیهای مربوط