دانشکده علوم پایه - ریاست          

 پروفسور کیوان امینی

 تحصیلات : دکتری ریاضی (تحقیق در عملیات)
  (Master Resume(CV
مرتبه علمی : استاد
ایمیل :   kamini[at]razi.ac.ir
تلفن : 08334274557
فکس :08334274555 
شماره اطاق : 16
نشانی ریاست دانشکده : کرمانشاه  طاقبستان ، باغ ابریشم ، دانشگاه رازی ، دانشکده علوم - حوزه ریاست
 
معرفی ریاست دانشکده :
  • استاد گروه ریاضی دانشگاه 

  • فارغ التحصیل رتبه اول دوره دکتری ریاضی ، دانشگاه صنعتی شریف 1383  

  •  فارغ التحصیل رتبه اول دوره کارشناسی ارشد ریاضی  (محض و کاربردی)  دانشگاه صنعتی شریف 1377   

  • رتبه اول کشوری در آزمون سراسری ورودی کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی در سال 1375 

  •   فارغ التحصیل رتبه اول دوره کارشناسی ریاضی دانشگاه رازی کرمانشاه 1375

 

                                   باعث افتخار است که در دوران مسئولیت ام بتوانم خدمات مناسبی به دانشگاهیان عزیز، 

                                                                              مخصوصا همکاران محترم هیئت علمی ، پرسنل محترم و دانشجویان عزیز دانشکده علوم ارائه نمایم.