روسای دانشکده

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

تاریخ شروع و پایان مدیریت 

عکس

1

  مرحوم دکتر عبدالعلی گویا

  فیزیک

 

 

2

  دکتر محمد مهدی خدایی 

  شیمی

 

 

3

  دکتر موسوی موحدی

     

4

  دکتر محمد مهدی کارخانه چی

الکترونیک  

 

5

  دکتر محمد الهی

  فیزیک

از آذر ماه سال 1373 تا اسفند ماه سال 1381

 

6

  دکتر احمد گلزار اسکویی

  شیمی

از اسفند ماه سال 1381 تا تیر ماه سال 1383

 

7

  دکتر سید محسن شهرتاش

  ریاضی

از تیر ماه سال 1383تا مهر ماه سال 1386  

8

  دکتر سید رضاهاشمی

  آمار

از مهرماه سال 1386 تا مهر ماه سال 1393

 

9

  دکتر عبدالرضا سیاره

  آمار

از مهر ماه سال 1393 تا شهریور ماه سال 1394

 

10

  دکتر رستم مرادیان

  فیزیک

از شهریور ماه سال 1394 تا شهریور ماه سال 1395

 

 

 

11

  دکتر کیوان امینی   ریاضی از شهریور ماه سال 1395 تا به حال