دبیرخانه

نام و نام خانوادگی : سهیلا همتی

سمت :مسئول امور دفتری و بایگانی اداره امور عمومی ( دبیرخانه)

شماره تماس : -

شماره تماس (داخلی) : 204

آدرس محل خدمت : حوزه ریاست دانشکده علوم

شرح وظایف عمومی و اختصاصی :

1-ثبت وارسال نامه های اداری وآموزشی  صادره و وارده بصورت اتوماسیون و غیر اتوماسیون

2-محاسبه مرخصی اعضای هیات علمی

3-تایپ، اسکن و بایگانی نامه های اداری ،آموزشی،پژوهشی و معرفی نامه دانشجویی ازطریق اتوماسیون وغیراتوماسیون و پی گیری آنها

4-ثبت درخواست خریدهای دانشکده

5-ارسال و توزیع نامه های وارد و پستی به واحدهای مربوط

6- نامه نگاری درخصوص نامه های ارسالی گروهها  (پی گیری نامه های اداری ازگروههای آمار - ریاضی - فیزیک - زیست شناسی)

7-انجام دعوتنامه های اساتید مدعوجهت شرکت درجلسات کمیته منتخب وشورای دانشکده

8- صدورمأموریت اعضای هیات علمی و پرینت نامه های اداری وآموزشی ( گواهی  - گواهی حقوق  )

9- همکاری بعنوان مراقب در برگزاری امتحانات پایان ترم.

10-انجام کلیه اموری که توسط ریاست دانشکده اعلام گردد.