جلسات دفاع مجازی

 

دانشجو مقطع عنوان روز تاریخ ساعت لینک ورود به جلسه
آقای مسعود دوستی کارشناسی ارشد مروری بر روش های خوشه بندی برای الگوهای نقطه ای فضایی یکشنبه 1400/02/12 14    https://vc2.razi.ac.ir/rxsgju8vkb2u