جلسات دفاع مجازی

 

دانشجو مقطع عنوان روز تاریخ ساعت لینک ورود به جلسه
آقای مجتبی سرگزی دکتری   سه شنبه 1933/12/19 19 http://vc2.razi.ac.ir/rxj276dy4hr6/