آمار و اطلاعات پژوهشی دانشکده علوم تا 6 ماه نخست سال 1398

 

 

سال 95

سال 96

سال 97

6 ماه نخست سال 98

گروه آموزشی

ISI

علمی پژوهشی،Scopus، ISC

مقاله همایشی

طرح

ISI

علمی پژوهشی،Scopus، ISC

مقاله همایشی

طرح

ISI

علمی پژوهشی،Scopus، ISC

مقاله همایشی

طرح

ISI

علمی پژوهشی،Scopus، ISC

مقاله همایشی

طرح

آمار

7

16

8

-

4

10

11

2

6

13

17

1

2

11

5

1

ریاضی

54

80

11

-

78

95

11

1

33

45

13

-

10

19

1

-

فیزیک

39

43

25

2

49

70

19

1

38

67

41

1

18

20

4

-

زیست

30

71

30

2

52

120

43

3

40

102

22

3

16

39

6

2

جمع کل

130

210

74

4

183

295

84

7

117

227

93

5

46

89

16

3