آمار و اطلاعات پژوهشی دانشکده علوم تا پایان شهریور ماه 1399

دستاوردهای پژوهشی دانشکده علوم تا قبل از سال 1397

 

گروه آموزشی

ISI

SCOPUS

ISC

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

سایرمجلات

مقاله در همایش

کتاب

طرح پژوهشی

آمار

64

66

21

17

5

23

117

5

27

ریاضی

462

494

34

13

1

73

165

25

35

فیزیک

341

337

30

33

2

13

186

7

21

زیست شناسی

371

344

111

146

0

29

653

13

61

 

دستاوردهای پژوهشی دانشکده علوم در سال 1397

 

گروه آموزشی

ISI

SCOPUS

ISC

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

سایرمجلات

مقاله در همایش

کتاب

طرح پژوهشی

آمار

10

7

4

3

0

0

18

0

1

ریاضی

35

39

4

4

0

3

31

0

0

فیزیک

37

42

13

13

1

1

43

0

0

زیست شناسی

40

55

26

27

0

2

22

2

0

 

دستاوردهای پژوهشی دانشکده علوم در سال 1398 

 

گروه آموزشی

ISI

SCOPUS

ISC

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

سایرمجلات

مقاله در همایش

کتاب

طرح پژوهشی

آمار

7

12

3

3

0

1

7

0

0

ریاضی

26

38

6

4

0

2

6

0

0

فیزیک

41

41

6

7

0

0

12

0

0

زیست شناسی

41

49

15

19

0

2

10

0

0

 

دستاوردهای پژوهشی دانشکده علوم در شش ماه نخست سال 1399

 

 

گروه آموزشی

ISI

SCOPUS

ISC

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

سایرمجلات

مقاله در همایش

کتاب

طرح پژوهشی

آمار

2

2 1 1 0 0 0

0

0

ریاضی

7

10 3 0 0 0 0

0

0

فیزیک

15

12 2 1 0 0 0

0

0

زیست شناسی

8

8 2 2 0 0 0

0

0