تعداد دانشجویان دانشکده علوم به تفکیک گروه آموزشی و دوره تحصیلی

 

    گروه آموزشی

 

دوره تحصیلی

 

زیست شناسی

ریاضی

آمار

فیزیک

جمع

کارشناسی

389

318

199

293

1199

کارشناسی ارشد

147

145

66

152

510

دکتری

52

26

16

28

122

جمع

588

489

281

473

1831