تعداد دانشجویان دانشکده علوم به تفکیک گروه آموزشی و دوره تحصیلی

 

    گروه آموزشی

 

دوره تحصیلی

 

زیست شناسی

ریاضی

آمار

فیزیک

جمع

کارشناسی

365

321

149

216

1051

کارشناسی ارشد

79

74

38

66

257

دکتری

38

30

15

20

103

جمع

482

425

202

302

1411