آمار فعالیت های پژوهشی گروه بیولوژی از سال 1393 تا سال 1397

 

ردیف

شرح

سال اول دوره

سال دوم دوره

سال سوم دوره

سال چهارم دوره

سال پنجم دوره

1

مقاله دارای نمایهISI

33

49 30 53 13

2

مقاله دارای نمایه SCOPUS

41

54  38 61 19

3

مقاله دارای نمایه علمی - پژوهشی

17

26 18 32 8

4

مقاله دارای نمایه علمی - ترویجی

0 1 0 0 0

5

مقاله دارای نمایه ISC

14 21 15 27 10

6

سایر مجلات داخلی

0 0 0 0 0

7

سایر مجلات خارجی

5 5 3 9

0

8

مجلات خارجی فاقد نمایه

6 4 3 3

0