آمار فعالیت های پژوهشی گروه آمار از سال 1393 تا سال 1397

 

ردیف

شرح

سال اول دوره

سال دوم دوره

سال سوم دوره

سال چهارم دوره

سال پنجم دوره

1

مقاله دارای نمایهISI

۷

۸ 

۷

۴

۰

2

مقاله دارای نمایه SCOPUS

۱۰

۷

۹

۵

۰

3

مقاله دارای نمایه علمی - پژوهشی

۴

۱

۳

۲

۲

4

مقاله دارای نمایه علمی - ترویجی

۰

۱

۱

۱

۰

5

مقاله دارای نمایه ISC

۴

۲

۴

۳

۲

6

سایر مجلات داخلی

۰

۰

۰

۰

۰

7

سایر مجلات خارجی

۲

۳

۳

۱

۰

8

مجلات خارجی فاقد نمایه

۰

۲

۰

۱

۰