آزمایشگاه نانو محاسباتی

 

مسئول آزمایشگاه : آقای دکتر رستم مرادیان

آدرس مسئول آزمایشگاه : Moradian.rostam@gmail.com

کارشناس آزمایشگاه :

شماره تماس : 325

نوع آزمایشگاه : تحقیقاتی

دروس مرتبط با آزمایشگاه :

معرفی آزمایشگاه : شبیه سازی انواع نانوساختار روز سیر انرژی و شکل در حال تعادل آنها

 

لیست تجهیزات موجود

لیست تجهیزات

تعداد

وضعیت تجهیزات

نوع استفاده

توضیحات

فعال

غیر فعال

آموزشی

تحقیقاتی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

 دستگاه ups

2

 

*

 

 

*

 

Server(cor64)

2

*

 

 

 

*