آزمایشگاه میکروبیولوژی

 

مسئول آزمایشگاه : آقای دکتر مجتبی تاران

آدرس مسئول آزمایشگاه : mtaran[at]razi.ac.ir

کارشناس آزمایشگاه : خانم ژیلا رستمی

شماره تماس : 290

نوع آزمایشگاه : آموزشی 

دروس مرتبط با آزمایشگاه : آزمایشگاه  زیست شناسی میکروبی- ساختار و زیست شناسی میکروبی فیزیولوژی

معرفی آزمایشگاه : آزمایشگاه میکروب شناسی گروه زیست شناسی دانشگاه رازی یک آزمایشگاه آموزشی و تحقیقاتی می باشد.در این آزمایشگاه  در قالب واحد های درسی تحت عنوان" آزمایشگاه  زیست شناسی میکروبی- ساختار و زیست شناسی میکروبی فیزیولوژی" دانشجویان کارشناسی زیست شناسی گرایش سلولی-مولکولی و جانوری آموزش داده می شوند. همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد میکروب شناسی کارهای مربوط به پایان نامه را در این آزمایشگاه به انجام می رسانند. طرحهای تحقیقاتی مختلف در حوزه میکروبیولوژی محیطی، صنعتی و بیوتکنولوژی میکروبی در این آزمایشگاه به اتمام رسیده و یا در دست اجراء می باشد.

 

لیست تجهیزات موجود

لیست تجهیزات

تعداد

وضعیت تجهیزات

نوع استفاده

توضیحات

فعال

غیر فعال

آموزشی

تحقیقاتی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

اتوکلاو

2

1

1

*

*

 

 

انکوباتور

3

2

1

*

*

 

 

آب مقطرگیری

1

*

 

*

*

 

 

ترازو

1

*

 

*

*

 

 

اسپکتروفتومتر

1

*

 

*

*

 

 

آون

1

*

 

*

*

 

 

سمپلر

3

3

 

*

*

 

 

یخچال

4

4

 

2

2

 

 

هود لامینار

1

*

 

*

*

 

 

سانتریفیوژ

1

*

 

*

*

 

 

میکروسکوپ

12

*

5

6

1

 

 

بن ماری

2

2

 

1

1

 

 

ورتکس

1

*

 

*

*

 

 

پی اچ متر

1

*

 

*

*