آزمایشگاه لیزر

 

مسئولین آزمایشگاه : آقای دکتر نادر دانشفر خانم دکتر طیبه ناصری 

آدرس مسئولین آزمایشگاه : ndaneshfar@gmail.com -  Tayebe.naseri@gmail.com

کارشناس آزمایشگاه : 

شماره تماس : 256

نوع آزمایشگاه : آموزشی-تحقیقاتی(تحصیلات تکمیلی)

دروس مرتبط با آزمایشگاه : لیزر - کاربردهای لیزر - آزمایشگاه لیزر

معرفی آزمایشگاه : لیزر یکی از از مهمترین و پیشرفته ترین منابع نوری با درجه بالایی از تکفامی، همدوسی و درخشایی است. واژه‌ لیزر (LASER) مخفف عبارت "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation"   بمعنای "تقویت نور توسط  گسیل القایی تابش" است. امروزه کاربردهای فراوان و  روزافزون لیزر در پزشکی، صنایع هوا-فضا، مخابرات، صنایع نظامی و ... موجب توجه ویژه ایی به آن شده است. در این راستا آزمایشگاه لیزرگروه فیزیک دانشگاه رازی یک آزمایشگاه تحقیقاتی می باشد، که بمنظور انجام پروژه های مرتبط با لیزر و فوتونیک راه اندازی شده است.


 

لیست تجهیزات موجود

لیست تجهیزات

تعداد

وضعیت تجهیزات

نوع استفاده

توضیحات

فعال

غیر فعال

آموزشی

تحقیقاتی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

لیزر هلیوم- نئون 5mW

1

*

 

 

* *  

میزچه اپتیکی  مغناطیسی

1

*

 

 

* *  

سلول کر

1

*

 

 

* *  

مدولاتور بیم لیزر

1

*

 

 

* *  

منبع تغذیه 10 kV

1

*

 

 

* *  

ژنراتور(مولد)فرکانس

1

*

 

 

* *  

لیزر هلیوم-نئون mw1

1

*

 

 

* *  

تقویت کننده اندازه گیری

1

*

 

 

* *  

قطعه مخصوص اثر کر

1

*

 

 

* *  

لیزر دیودی 10w

1

*

 

 

*

*

 

میز چه اپتیکی

3

*

 

 

*

*

 

لیزر هلیوم- نئون 1mW مربوط به تداخل لیزری

1

*

 

 

*

*

 

تداخل سنج لیزری

1

*

 

 

*

*

 

میزچه اپتیکی مخصوص تداخل سنج

1

*

 

 

*

*

 

تداخل سنج ماخ-زندر

1

*

 

 

*

*

 

لیزر هلیوم- نئون 1mW

4

*

 

 

*

*

 

کیت سنسور مغناطیسی

1

*

 

 

*

*

 

دوربین CCD خطی

1

*

 

 

*

*

 

لیزر هلیوم- نئون

1

*

 

 

*

*

 

اوسیلوسکوپ آنالوگ دو کاناله

1

*

 

 

*

*

 

پاورمتر

1

*

 

 

*

*

 

پمپ خلا

1

*

 

 

*

*

 

آشکار ساز فوتونی

1

*

 

 

*

*

 

هود آزمایشگاهی

1

*

 

 

*

*