آزمایشگاه قارچ شناسی

 

مسئول آزمایشگاه : آقای دکتر خسرو چهری

آدرس مسئول آزمایشگاه : khchehri@gmail.com

کارشناس آزمایشگاه :

شماره تماس : 

نوع آزمایشگاه : آموزشی - تحقیقاتی

دروس مرتبط با آزمایشگاه : قارچ شناسی  --  میکروبیولوژی


معرفی آزمایشگاه : این آزمایشگاه در دانشکده علوم دانشگاه رازی گروه زیست شناسی واقع شده است. در این آزمایشگاه نمونه های مختلف قارچ نگهداری می شود و آزمایشات مختلف قارچ شناسی انجام می شود. همچنین آزمایشگاه قارچ شناسی عمومی مربوط به دانشجویان رشته گیاهی برگزار می گردد. این آزمایشگاه آمادگی دارد در زمینه های مختلف قارچ شناسی با سایر مراکز دانشگاهی و آموزشی و پژوهشی همکاری نماید. همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد در زمینه پایان نانه های مربوطه در این آزمایشگاه کار می کنند. آزمایشگاه آموزشی حلبک شناسی نیز در این آزمایشگاه برگزار می گردد.

 

 

لیست تجهیزات و موارد استفاده

لیست تجهیزات

تعداد

وضعیت تجهیزات

نوع استفاده

توضیحات

فعال

غیر فعال

آموزشی

تحقیقاتی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

یخچال

1

1

-

*

*

*

 

انکوباتور

1

1

-

*

*

*

 

اتوکلاو

1

1

-

*

*

*

 

هود

1

1

-

*

*

*

 

میکروسکوپ

2

2

-

*

*

*