آزمایشگاه فیزیک 1 ( عمومی و پایه )

 

مسئول آزمایشگاه : آقای رضا حرمی

آدرس مسئول آزمایشگاه : h.reza921@gmail.com

کارشناس آزمایشگاه : آقای رضا حرمی

شماره تماس : 243

نوع آزمایشگاه : آموزشی 

دروس مرتبط با آزمایشگاه : 

معرفی آزمایشگاه : دراین آزمایشگاه آموزشی مفاهیم فیزیک درحوزه مکانیک نیوتونی مورد بررسی وآزمایش قرارمی گیرد مانند: شتاب گرانش زمین،ممان اینرسی و...

آزمایشگاه دارای 10آزمایش می باشد که دانشجویان بصورت چرخشی درطول یک ترم آزمایشات راانجام می دهند.

 

لیست تجهیزات موجود

لیست تجهیزات

تعداد

وضعیت تجهیزات

نوع استفاده

توضیحات

فعال

غیر فعال

آموزشی

تحقیقاتی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

ترازو مکانیکی

5

*

 

*

 

 

 

سطح شیب دار

2

*

 

*

 

 

 

ماشین آتود

1

*

 

*

 

 

 

واگن وریل

1

*

 

*

 

 

 

پرتابه

1

*

 

*

 

 

 

محفظه انبساط طولی

1

*

 

*

 

 

 

مانومتر

4

*

 

*

 

 

 

فنر پیچشی ومتعلقات

1

*

 

*

 

 

 

تخته هوا(آزمایش برخورد)ومتعلقات

1

*

 

*

 

 

 

کالریمتر

1

*

 

*

 

 

 

آونگ کاتر

1

*

 

*

 

 

 

هیتربرقی

2

*

 

*