آزمایشگاه فیزیک جدید

 

مسئول آزمایشگاه : آقای دکتر توفیق اوسطی

آدرس مسئول آزمایشگاه : t.osati@razi.ac.ir

کارشناس آزمایشگاه :

شماره تماس : 313

نوع آزمایشگاه : آموزشی

دروس مرتبط با آزمایشگاه :  درس فیزیک جدید - آزمایشگاه فیزیک پایه2

معرفی آزمایشگاه : آزمایشگاه فیزیک جدید یک آزمایشگاه آموزشی است وبرای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته فیزیک ارایه میشود.درحال حاضرتعداد 12  آزمایش در آن انجام میشود که عبارتنداز :

             1-        بررسی آزمایش تامسون وتعیین نسبت بار به جرم الکترون.

2-       اثر فتوالکتریک وتعیین ثابت پلانک.

3-       بررسی طیف اتم هیدرژن وتعیین ثابت ریدبرگ.

4-       بررسی آزمایش فرانک –هرتز.

5-       بررسی اثر زیمن  وتعیین نسبت باربه جرم الکترون.

6-       پراش پرتو ایکس وتعیین طول موج آن.

7-       بررسی تابش جسم سیاه وتحقیق قوانین استفان-بولتزمن وکسینوس لامبرت.

8-       بررسی اثر هال.

9-       مطالعه اثر میلیکان.

10-       مطالع پراش الکترون وتعیین طول موج الکترون.

11-       مطالعه خاصیت مواد جاذب پرتو ایکس.

            12-        بررسی جذب پرتو ایکس در مواد مختلف

 

لیست تجهیزات موجود

لیست تجهیزات

تعداد

وضعیت تجهیزات

نوع استفاده

توضیحات

فعال

غیر فعال

آموزشی

تحقیقاتی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

ست آزمایش اثر فتوالکتریک

1

*

 

*

 

 

 

ست آزمایش تامسون

1

*

 

*

 

 

 

ست آزمایش تابش جسم سیاه

1

*

 

*

 

 

 

ست آزمایش فرانک هرتز

1

*

 

*

 

 

 

ست آزمایش پراش پرتو ایکس

1

*

 

*

 

 

 

ست آزمایش اثر هال

1

 

*

*

 

 

 

ست آزمایش قانون موزلی

1

*

 

*

 

 

 

ست آزمایش جذب پرتو ایکس

1

*

 

*

 

 

 

ست آزمایش پراش الکترون

1

*

 

*

 

 

 

ست آزمایش میلیکان

1

*

 

*

 

 

 

ست آزمایش طیف اتم  هیدرژن

1

*

 

*