آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

 

مسئول آزمایشگاه : آقای دکتر ناصر کریمی

آدرس مسئول آزمایشگاه : nkarimi[at]razi.ac.ir

کارشناس آزمایشگاه : خانم شهناز کرمی

شماره تماس : 323

نوع آزمایشگاه : آموزشی - تحقیقاتی

دروس مرتبط با آزمایشگاه : زیست گیاهی- فیزیولوژی، فیزیولوژی گیاهی 1 ، فیزیولوژی گیاهی 2، کشت سلول و بافت گیاهی، بیوتکنولوژی گیاهی

معرفی آزمایشگاه : در آزمایشگاه علوم گیاهی دانشجویان در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته فیزیولوژی گیاهی مشغول به انجام کارهای مربوطه هستند. در مقطع کارشناسی آزمایشگاه های زیست گیاهی- فیزیولوژی، فیزیولوژی گیاهی 1 ، فیزیولوژی گیاهی 2 برای دانشجویان سه گرایش گیاهی، سلولی- مولکولی و جانوری برگزار می­گردد.

 

لیست تجهیزات موجود

لیست تجهیزات

تعداد

وضعیت تجهیزات

نوع استفاده

توضیحات

فعال

غیر فعال

آموزشی

تحقیقاتی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

میکروسکوپ

4

2

2

*

*

*

 

بن ماری

1

1

 

*

*

*

 

سانتریفیوژ یخچال دار

1

1

 

*

*

*

 

میکرو سانتریفیوژ

1

1

 

*

*

*

 

کانداکت متر

1

1

 

*

*

*

 

PH متر

1

1

 

*

*

*

 

مینی سانتریفیوژ

1

1

 

*

*

*

 

هیتر

1

1

 

*

*

*

 

دستگاه پاور

1

 

1

*

*

*

 

اسپکت غیر دیجیتال

5

2

3

*

*

*

 

اسپکت دیجیتال

1

1

 

*

*

*

 

استیرر

1

1

 

*

*

*

 

ترازوی دیجیتال

1

1

 

*

*

*

 

کوره الکتریکی

1

1

 

*

*

*

 

شیکر

2

1

1

*

*

*

 

آب مقطر گیری

1

1

 

*

*

*

 

فلام فتومتر

2

1

1

*

*

*

 

آون

1

 

1

*

*

*

 

انکوباتور

2

 

2

*

*

*

 

یخچال

3

3

 

*

*

*

 

فریزر 20-

1

1

 

*

*

*

 

ترازوی غیر دیجیتال

1

1

 

*

*

*