آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری

 

مسئول آزمایشگاه : آقای دکتر نامدار یوسفوند

آدرس مسئول آزمایشگاه : 

کارشناس آزمایشگاه : خانم مهناز قوسی

شماره تماس : 279

نوع آزمایشگاه : آموزشی - تحقیقاتی

دروس مرتبط با آزمایشگاه : 

معرفی آزمایشگاه : 

 

 

لیست تجهیزات موجود

لیست تجهیزات

تعداد

وضعیت تجهیزات

نوع استفاده

توضیحات

فعال

غیر فعال

آموزشی

تحقیقاتی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

میکروسکوپ نوری

6

6

 

*

*

 

 

لوپ

2

1

1

*

*

 

 

کیموگراف

9

1

8

*

*

 

 

بن ماری

2

2

 

*

*

 

 

روتاری

1

 

1

 

*

*

 

شیرسنج

1

1

 

 

*

*

 

ترازو

2

1

1

*

*

 

 

سانتریفیوژ

3

 

3

*

*

 

 

اسیلوسکوپ

14

13

1

*

*

 

 

اسپیرومتر

1

 

1

*

 

 

 

فیزوگراف

2

 

2

*

*

*

 

استیمیولاتور

6

5

1

*

 

 

 

Y ماز

1

1

 

 

*

*

 

یخچال معمولی

2

1

1

*

*

*

 

یخچال فریزر

1

1

 

*

*

*

 

باسکول

1

1

 

*

*

 

 

اتوکلاو

1

 

 

*

*

*

 

آون

1

 

1

*

*

*

 

اسپکتروفتومتر

2

1

1

*

*

*

 

سانتریفیوژ هماتوکریت

2

1

1

*

*

*