آمایشگاه سلولی ملوکولی

 

مسئول آزمایشگاه : آقای دکتر سجاد سی سخت نژاد

آدرس مسئول آزمایشگاه : ssisakhtnezhad[at]gmail.com; s.sisakhtnezhad[at]razi.ac.ir

کارشناس آزمایشگاه : خانم زهرا یادگاری

شماره تماس : 

نوع آزمایشگاه : آموزشی - تحقیقاتی

دروس مرتبط با آزمایشگاه :  1- زیست شناسی سلولی 2- ژنتیک پایه 3- ژنتیک مولکولی 4- ایمنی شناسی 5- کشت سلول و بافت

معرفی آزمایشگاه : آزمایشگاه سلولی و مولکولی یکی از آزمایشگاه ههای آموزشی و تحقیقاتی گروه زیست شناسی می باشد. این آزمایشگاه ارائه دهنده خدمات آموزشی به دانشجویان کارشناسی رشته زیست شناسی در سه گرایش سلولی و مولکولی، جانوری و گیاهی در زمینه آزمایشگاه های دروس زیست شناسی سلولی، ژنتیک مولکولی، ژنتیک پایه و ایمنولوژی می باشد. همچنین این آزمایشگاه خدمات پژوهشی جهت اجرای پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلیاعم از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری زیست شناسی گرایش سلولی و مولکولی را فراهم آورده است. امروزه پژوهش در حیطه سلول های بنیادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و کشورهای مختلف برنامه های توسعه ای گسترده ای را در این زمینه تدوین نموده اند و حمایت های بسیار زیادی از این برنامه ها جهت توسعه این علم و کاربرد آن در درمان بیماریهای مختلف انسان انجام می دهند. در کشور ما نیز پژوهش بر روی سلول های بنیادی و هدایت این پژوهش ها به سمت کاربرد یکی از اولویتهای مهم توسعه ای کشور می باشد.در این راستا،هم اکنون اعضای هیات علمی زیرگروه سلولی و ملکولی به همراه دانشجویان تحصیلات تکمیلی پژوهشهای بنیادی را در زمینه زیست شناسی سلول های بنیادی طبیعی و سرطانی در دست اجرا دارند.

 

سرفصل جلسات آزمایشکاه تحقیقاتی سلولی مولکولی

آزمایشگاه ایمنی شناسی

آزمایشگاه مهندسی ژنتیک

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

آزمایشگاه ژنتیک پایه

آزمایشگاه زیست شناسی سلولی مولکولی

جلسه اول: اصول آزمایشات سرولوژیک

 

جلسه اول: آشنایی با وکتورها

جلسه اول: آشنایی با اصول استخراج DNA

جلسه اول: آشنایی با اصول مقاله و گزارش کار نویسی

جلسه اول: آشنایی با اصول مقاله و گزارش کار نویسی

جلسه اول: تعاریف

جلسه دوم: آشنایی با آنزیم های پرکاربرد در مهندسی ژنتیک

جلسه دوم: استخراج DNA

جلسه دوم: آشنایی با مگس سرکه

جلسه دوم: آشنایی با ساخنار میکروسکوپ

جلسه سوم: جداسازی سلول های تک هسته ایی خون محیطی

جلسه سوم: استخراج پلاسمید از باکتری

جلسه سوم: آشنایی با اصول ژل گذاری

جلسه سوم: تعیین جنسیت در مگس سرکه

جلسه سوم: بررسی چگونگی تشکیل تصویر در میکروسکوپ های نوری و مشاهده نمونه

جلسه چهارم: فاگوسیتوز

 

جلسه چهارم: استخراج پلاسمید به روش لیز قلیایی

جلسه چهارم: ژل گذاری آگارز

جلسه چهارم: آمیزش مونوهیبرید

جلسه چهارم: معرفی انواع میکروسکوپ های نوری

جلسه پنجم: تست نیتروبلوتترازولیوم

 

جلسه پنجم: جدا کردن قطعه مورد نظر با استفاده از آنزیم های اندونوکلئاز

جلسه پنجم: آشنایی با اصول PCR

جلسه پنجم: آمیزش دی هیبرید

جلسه پنجم: اندازه گیری قطر میدان دید

جلسه ششم: بررسی واکنش های Ag , Ab

 

جلسه ششم: الکتروفورز قطعات برش یافته

جلسه ششم: انجام PCR

جلسه ششم: بررسی نتایج آمیزش مونوهیبرید

جلسه ششم: اندازه گیری ابعاد سلولی

جلسه هفتم: الایزا

جلسه هفتم: Ligation

جلسه هفتم: بررسی محصولات PCR

جلسه هفتم: بررسی نتایج آمیزش دی هیبرید

جلسه هفتم: شمارش سلولی

جلسه هشتم: ایمونوفلورسانس

 

جلسه هشتم: Transformation

جلسه هشتم: آشنایی با اصول RFLP

جلسه هشتم: مشاهده جسم بار

جلسه هشتم: مشاهده اندامک ها و ارگانل ها

جلسه نهم: فلوسایتومتری

 

جلسه نهم: غربال گری (selection)

جلسه نهم: انجام RFLP

جلسه نهم: مشاهده کرموزوم های پلی تن

جلسه نهم: بررسی مراحل مختلف تقسیم میتوز

جلسه دهم: معرفی ARMS PCR

جلسه دهم: جلسه نهم بررسی نتایج PCR با استفاده از ژل

جلسه دهم: بررسی محصولات RFLP

جلسه دهم: تعیین گروه های خونی

جلسه دهم: بررسی مراحل تقسیم میوز

جلسه یازدهم: انجام ARMS PCR

جلسه یازدهم: استخراج RNA

جلسه یازدهم: مروری بر آزمایشات

جلسه یازدهم: بررسی شجره نامه ها

جلسه یازدهم: مروری بر آزمایشات

جلسه دوازدهم: بررسی نتایج با استفاده از ژل آگارز

جلسه دوازدهم: بررسی نتایج

جلسه دوازدهم: امتحان عملی:

جلسه دوازدهم: تهیه ی کاریوتایپ

جلسه دوازدهم:امتحان عملی

 

 

 

لیست تجهیزات موجود

لیست تجهیزات

تعداد

وضعیت تجهیزات

نوع استفاده

توضیحات

فعال

غیر فعال

آموزشی

تحقیقاتی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

میکروسکوپ نوری

14

12

2

*

*

*

 

لوپ

4

4

-

*

*

*

 

مایکروویو

1

1

-

*

*

*

 

هیتر

2

2

-

*

*

*

 

ورتکس

2

2

-

*

*

*

 

میکروفیوژ

2

2

-

*

*

*

 

سانتریفیوژ

3

2

1

-

*

*

 

ترمال سایکلر

2

2

-

*

*

-

 

RT PCR

1

1

-

-

*

*

 

انکوباتور

4

3

1

*

*

*

 

پاورساپلای

3

2

1

*

*

*

 

ژل داک

2

1

1

*

*

*

 

pH متر

1

1

-

*

*

-

 

بن ماری

2

-

2

*

*

*

 

اسپکتروفتومتر UV

2

-

2

*

*

*

 

فریز درایر

1

-

1

-

*

*

 

فریزر -20

3

3

-

*

*

*

 

فریزر -70

1

1

-

-

*

*

 

یخچال 4 درجه

2

2

-

*

*

*

 

الایزا ریدر

1

1

-

-

*

*

 

ترازو دیجیتال

2

2

-

*

*

*

 

شیکر

1

1

-

-

*

*