آزمایشگاه حالت جامد

 

مسئول آزمایشگاه : آقای دکتر رستم مرادیان

آدرس مسئول آزمایشگاه : Moradian.rostam@gmail.com

کارشناس آزمایشگاه :

شماره تماس : 325

نوع آزمایشگاه : آموزشی - پژوهشی

دروس مرتبط با آزمایشگاه :آزمایشگاه نانو فیزیک ارشد

معرفی آزمایشگاه : انجام طراحی و ساخت لایه های نازک در این آزمایشگاه صورت می گیرد. دستگاههای موجود شامل : کندوپاش، تبخیر حرارتی و AFM می باشد.

 

 

لیست تجهیزات موجود

لیست تجهیزات

تعداد

وضعیت تجهیزات

نوع استفاده

توضیحات

فعال

غیر فعال

آموزشی

تحقیقاتی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

دستگاه لایه نشانی اسپاترینگ

1

*

 

 

*

*

 

کوره

1

 

*

 

*

 

 

کوره تیوپی

1

*

 

 

*

*

 

دستگاه آنالیز AFM

1

*

 

 

*

*

 

دستگاه آنالیز  UV-Vis

1

*

 

 

*

*

 

آسیاب مکانیکی

1

*

 

 

*

*

 

یخچال دما پایین 10K

1

*

 

 

*

*

 

منبع تغذیه 1000V

1

*

 

 

*

*

 

مالتی متر Keithley

1

*

 

*

*

*