آزمایشگاه بیوشیمی

 

مسئول آزمایشگاه : آقای دکتر سیروس قبادی

آدرس مسئول آزمایشگاه :  sirousghobadi@yahoo.com

کارشناس آزمایشگاه : خانم دکتر زهره امیری

شماره تماس : 290

نوع آزمایشگاه : آموزشی - تحقیقاتی

دروس مرتبط با آزمایشگاه : بیوشیمی ساختار- بیوشیمی متابولیسم

معرفی آزمایشگاه : آزمایشگاه بیوشیمی در نیمسال اول هر سال تحصیلی، آزمایش های مربوط به واحد عملی بیوشیمی ساختار و در نیمسال دوم هر سال تحصیلی، آزمایش های مربوط به واحد عملی بیوشیمی متابولیسم را برای دانشجویان دوره کارشناسی زیست شناسی در سه گرایش علوم سلولی مولکولی، علوم جانوری و علوم گیاهی ارایه می دهد.

 

لیست تجهیزات موجود

لیست تجهیزات

تعداد

وضعیت تجهیزات

نوع استفاده

توضیحات

فعال

غیر فعال

آموزشی

تحقیقاتی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

میکروسکوپ نوری

6

6

-

*

*

*

 

آب مقطر گیری

1

1

-

*

*

*

 

سانتریفیوژ

2

2

-

-

*

*

 

pH متر

3

3

-

*

*

-

 

بن ماری

2

2

-

*

*

*

 

اسپکتروفتومتر

4

4

-

*

*

*

 

فریزر -20

3

3

-

*

*

*

 

یخچال 4 درجه

2

2

-

*

*

*

 

فلیم فتومتر

1

1

-

*

*

*

 

ترازو دیجیتال

1

1

-

*

*

*

 

شیکر

1

1

-

-

*

*