آزمایشگاه بافت شناسی و جنین شناسی

 

مسئول آزمایشگاه : آقای دکتر احمد قارزی

آدرس مسئول آزمایشگاه : ahgharzi[at]yahoo.com

کارشناس آزمایشگاه : 

شماره تماس : 279

نوع آزمایشگاه : آموزشی - تحقیقاتی

دروس مرتبط با آزمایشگاه : جنین شناسی 1 و 2 - بافت شناسی 1 و 2

معرفی آزمایشگاه : آزمایشگاه بافت شناسی و جنین شناسی و کشت سلول و بافت جانوری دانشکده علوم کرمانشاه  با هدف پیشبرد فعالیت های آموزشی و پژوهشی در جهت بر آورده ساختن بخشی از نیاز های اعضای هیئت علمی و دانشجویان گروه زیست شناسی تاسیس گردید.

آزمایشگاه بافت شناسی:

آزمایشگاه بافت شناسی گروه زیست شناسی مکانی برای انجام آموزش عملی تکنیک های علم بافت شناسی و همچنین انجام آزمایشهای  بافت شناسی با هدف آموزش و تحقیق می باشد.

آزمایشگاه بافت شناسی شامل دو بخش می باشد:

 • بخش آموزشی
 • بخش تحقیقاتی

بخش آموزشی:

در این بخش امکانات آموزشی در جهت بر آورده ساختن نیاز های  دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد فراهم گردیده است. و فعالیت های آزمایشگاه به شرح زیر می باشد:

 1. آموزش بافت شناسی با استفاده از اطلس های بافت شناسی
 2. آموزش بافت شناسی با استفاده ازلام های میکروسکوپی از اندام ها و بافت های جانوری
 3. آموزش بافت شناسی با استفاده اجرای روش های متداول در بافت شناسی شامل ثابت سازی بافت ، آبگیری،شفاف سازی ،قالب گیری ، برش گیری و رنگ آمیزی نمونه بافتی.
 4. مشاهده میکروسکوپی بافت های تهیه شده در آزمایشگاه .
 5. آموزش مجازی با استفاده از شبکه اینترنت

بخش تحقیقاتی:

در این بخش امکان انجام آزمایش هایی با هدف اجرای پروژهای تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری زیست شناسی در زمینه های مرتبط با بافت شناسی فراهم گردیده است و فعالیت های آزمایشگاه به شرح زیر می باشد:

 1. جداسازی بافت از حیوانات آزمایشگاهی
 2. بررسی و مطالعه تاثیر ترکیبات مختلف شامل داروها ، سموم،مواد معدنی و غیره بر ویژگی های بافت شناسی اندام های مختلف جانوری

آزمایشگاه جنین شناسی:

آزمایشگاه جنین شناسی گروه زیست شناسی مکانی برای انجام آموزش عملی تکنیک های علم جنین شناسی و همچنین انجام آزمایشهای  جنین شناسی با هدف آموزش و تحقیق می باشد.

آزمایشگاه جنین شناسی شامل دو بخش می باشد:

 • بخش آموزشی
 • بخش تحقیقاتی

بخش آموزشی:

در این بخش امکانات آموزشی در جهت بر آورده ساختن نیاز های  دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد فراهم گردیده است. و فعالیت های آزمایشگاه به شرح زیر می باشد:

 1. آموزش جنین شناسی با استفاده ازلام های میکروسکوپی از اندام ها و بافت های جانوری
 2. مشاهده میکروسکوپی بافت های  جنینی تهیه شده در آزمایشگاه .
 3. آموزش مجازی با استفاده از شبکه اینترنت.

بخش تحقیقاتی:

در این بخش امکان انجام آزمایش هایی با هدف اجرای پروژهای تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری زیست شناسی در زمینه های مرتبط با جنین شناسی فراهم گردیده است و فعالیت های آزمایشگاه به شرح زیر می باشد:

 1. بررسی و آنالیز اسپرماتوژنز و اسپرم
 2. بررسی اووژنز و فولیکولوژنز
 3. لقاح آزمایشگاهی
 4. کشت جنین
 5. ارزیابی جنین های آزمایشگاهی
 6. انجماد و ذوب تخمک ،اسپرم وجنین و بافت تخمدان.

آزمایشگاه کشت سلول و بافت جانوری:

آزمایشگاه کشت سلول و بافت جانوری گروه زیست شناسی مکانی برای انجام آموزش عملی تکنیک های کشت سلول با هدف تحقیق برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری)می باشد.

کشت سلول شامل:

 1.     جداسازی و کشت سلول های جانوری
 2.    تمایز سلول های جانوری
 3.     بررسی و مطالعه تاثیر ترکیبات مختلف شامل داروها ، مواد معدنی و غیره بر ویژگی های سلول های تمایز یافته
 4. انجماد سلول ها

 

 

 

لیست تجهیزات موجود

لیست تجهیزات

تعداد

وضعیت تجهیزات

نوع استفاده

توضیحات

فعال

غیر فعال

آموزشی

تحقیقاتی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

میکروسکوپ نوری

8

8

 

*

 

 

 

میکروتوم

2

2

 

 

*

*

 

حمام آب گرم

4

3

1

 

*

*

 

آون

3

3

 

 

*

*

 

آون چوبی

1

1

 

 

*

*

 

فریزر 70-

1

 

1

 

*

*

 

اتو کلاو

1

1

 

 

*

*

 

یخچال

3

3

 

 

*

*

 

انکوباتور

2

1

1

 

*

*

 

لامینار فلو(هود)

2

1

1

 

*

*

 

میکروسکوپ اینورت

3

2

1

 

*

*

 

PH  متر

2

 

2

 

*

*

 

ترازو

3

1

2

 

*

*

 

سانتریفیوژ

2

1

1

 

*

*

 

کرایوستات

1

1

 

 

*

*

 

هات پلیت

1

1

 

 

*

*

 

استریو میکروسکوپ

2

1

1

 

*

*

 

یخچال فریزر

1

1

 

 

*

*

 

کامپیوتر

3

3

 

 

*

*