آزمایشگاه اکولوژی

 

مسئول آزمایشگاه : خانم دکتر سمیه اسمعیلی رینه

آدرس مسئول آزمایشگاه : sesmaeili[at]razi.ac.ir

کارشناس آزمایشگاه :

شماره تماس : 

نوع آزمایشگاه : آموزشی - تحقیقاتی

دروس مرتبط با آزمایشگاه : اکولوژی- حشره شناسی- بندپاشناسی- پستاندارشناسیزیست شناسی بندپایان- روش ها و ابزار در زیست شناسی جانوری

معرفی آزمایشگاه : ازمایشگاه آموزشی تحقیقاتی می باشد که در آن مطالعات مربوط به اکولوژی و تاکسونومی گونه های مختلف جانوری و گیاهی صورت می گیرد. دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در گرایش های بیوسیستماتیک جانوری و بوم شناسی گیاهی در این ازمایشگاه به کارهای تحقیقاتی می پردازند.

 

لیست تجهیزات موجود

لیست تجهیزات

تعداد

وضعیت تجهیزات

نوع استفاده

توضیحات

فعال

غیر فعال

آموزشی

تحقیقاتی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

استریومیکروسکوپ

1

*

 

*

*

*

 

میکروسکوپ نوری

2

*

 

*

*

*

 

کامپیوتر

1

*

 

*

*

*

 

کوره

1

*

 

*

*

 

 

یخچال

1

*

 

*

*

 

 

انکوباتور

2

*

 

*

*

 

 

هود

1

 

*

 

*

 

 

اون

1

*

 

*

*