آزمایشگاه اپتیک

 

مسئولین آزمایشگاه : آقای دکتر نادر دانشفر -  خانم دکتر طیبه ناصری 

آدرس مسئولین آزمایشگاه : ndaneshfar@gmail.com -  Tayebe.naseri@gmail.com   

کارشناس آزمایشگاه : 

شماره تماس : 256

نوع آزمایشگاه : آموزشی

دروس مرتبط با آزمایشگاه : اپتیک مدرن

معرفی آزمایشگاه : آزمایشگاه اپتیک ، یک آزمایشگاه آموزشی می باشد که برای بررسی وآزمایش اصول و قوانین اپتیکی و به منظور آموزش مبانی علمی اپتیک طراحی وراه اندازی شده است. انجام این آزمایشها به درک مفاهیم ومطالب درساپتیکو تقویت شهودفیزیکی کمک میکند وتا حدودی زمینه لازم رابرای انجام پژوهشها و ارائه مطالب علمی فراهم می آورد. درآزمایشگاه اپتیک دانشجویان آزمایشهایی همچون تداخل سنج مایکلسون- مورلی،تداخل سنج فابری- پرو،پراشفرانهوفر،اندازه‌گیری ضریب شکست اجسام،اندازه‌گیری ضریب شکست منشور،اثرفاراده و ... راانجام میدهند.آزمایشگاه به صورت یک درس دو واحدی و به مدت سه ساعت درهفته درمحل آزمایشگاه اپتیک تشکیل میشود.

 

لیست تجهیزات موجود

لیست تجهیزات

تعداد

وضعیت تجهیزات

نوع استفاده

توضیحات

فعال

غیر فعال

آموزشی

تحقیقاتی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

تداخل سنج مایکلسون

3

*

 

*

 

 

 

تداخل سنج فابری -پرو

2

*

 

*

 

 

 

اندازه گیری ضریب شکست مایعات و جامدات

2

*

 

*

 

 

 

پلاریمتر

1

*

 

*

 

 

 

اثر فاراده

1

*

 

*

 

 

 

بررسی قطبش نور

1

*

 

*

 

 

 

حلقه های نیوتون

1

*

 

*

 

 

 

اسپکترومتر منشوری

2

*

 

*

 

 

 

بررسی پراش نور

2

*

*

*

 

 

 

لیزر هلیم -نئون

3

*

 

 

*

 

 

اسیلوسکوپ

2

*

 

 

*

 

 

آشکارساز

1

*

 

 

*

 

 

تداخل سنج لیزری

2

*

 

 

*

 

 

مولتی متر

1

*

 

 

*