ارتقاء اعضای هیات علمی

 

ردیف

مدارک لازم جهت تکمیل پرونده ارتقاء اعضای هیئت علمی

1

تکمیل  فرم های ارتقاء

2

CD  شناسنامه علمی

3

احکام استخدامی

4

یک نسخه از پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی

5

تکمیل فرم های ارزیابی کیفیت تدریس و تحویل به مدیر گروه(کاربرگ های ماده 2)

6

نامه مدیرگروه مبنی بر حضور فعال و تمام وقت در موسسه

7

مدارک بند 3-2 کمیت تدریس (فرم واحدهای تدریس شده از آموزش دانشکده،10 ترم منتهی به درخواست)

8

گزارش 808 سیستم گلستان جهت بند 13-3 (درصد مشارکت  اساتید راهنما)

9

گزارش 801 سیستم گلستان جهت تکمیل ماده 3 - 2 کمیت تدریس

10

فرم اطلاعات تکمیلی جهت ارتقا

11

دستورالعمل تکمیل پروند های ارتقاء مرتبه و تبدیل وضعیت

فرایند کاری متقاضیان ارتقاء ویژه اعضای هیأت علمی

فرایند کاری متقاضیان تبدیل وضعیت به رسمی قطعی