اعضای هیات علمی

نامدار یوسفوند

نامدار یوسفوند

نامدار یوسفوند    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 287
اتاق: 440
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیولوژی حواس 2012285 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/14 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
فیزیولوژی عصب وعضله 2012283 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/20 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نوروفیزیولوژی رفتار 2012284 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/11 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آزمایشگاه زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی 2012387 1 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی 2012387 1 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی 2012387 1 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 2 2012044 1 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 2 2012044 1 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی 2012387 1 04 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی 2012387 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی 2012387 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی 2012387 1 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 1 2012064 1 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 1 2012064 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 3 2012046 1 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 3 2012046 1 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396
اندوکرینولوژی 2012080 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/05 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آندوکرینولوژی پیشرفته 2012304 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/07 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
نوروفیزیولوژی رفتار 2012284 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی 2012387 1 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2