اعضای هیات علمی

یاسر طلوعی

change-logo

یاسر طلوعی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 107
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رمزنگاری 2016208 4 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/02 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نظریه حلقه و مدول 2016266 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نظریه مقدماتی اعداد 2016256 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
نظریه حلقه ها 2016187 4 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
نظریه کد گذاری 2016335 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نظریه کدها 2016194 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/07 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
مبانی علوم ریاضی 2016217 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/18 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نظریه حلقه و مدول 2016266 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1