اعضای هیات علمی

وحید اکملی

وحید اکملی

وحید اکملی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 295
اتاق: 435
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش های در بیوسیستماتیک 2012632 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/09 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آزمایشگاه اکولوژی 2012021 1 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه اکولوژی 2012021 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
اکولوژی 2012406 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
پستاندار شناسی 2012183 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/10 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
جانورشناسی مهره داران 2012396 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
آزمایشگاه جانورشناسی بی مهرگان 2012395 1 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396
بیوسیستماتیک ملکولی 2012634 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/07 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
تشریح مقایسه ای مهره داران 2012627 2 02 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
جانورشناسی بی مهرگان 2012394 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
آزمایشگاه جانورشناسی مهره داران 2012397 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه جانورشناسی مهره داران 2012397 1 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه جانورشناسی مهره داران 2012397 1 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه جانورشناسی مهره داران 2012397 1 04 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه زیست شناسی جانوری - ساختار و تنوع 2012385 1 06 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه زیست شناسی جانوری - ساختار و تنوع 2012385 1 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه زیست شناسی جانوری - ساختار و تنوع 2012385 1 07 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
پستاندار شناسی 2012183 2 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/18 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
تکامل 2012028 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
جانورشناسی مهره داران 2012396 4 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2