اعضای هیات علمی

طیبه ناصری

طیبه ناصری

طیبه ناصری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 325
اتاق: 346
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ترمودینامیک و مکانیک آماری1 2022182 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
آزمایشگاه اپتیک 2022156 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
الکترومغناطیس 1 2022067 4 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
فیزیک جدید1 2022106 4 01 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/17 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
موضوعات ویژه 2022420 3 05 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه اپتیک 2022156 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396
تکنیک خلاء 2022090 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
زبان تخصصی 2022103 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مکانیک تحلیلی 2 2022101 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه اپتیک 2022156 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
فیزیک جدید1 2022106 4 01 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
مکانیک تحلیلی 1 2022063 3 01 هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/23 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1