اعضای هیات علمی

طیبه ناصری

طیبه ناصری

طیبه ناصری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
موضوعات ویژه 2022420 3 05 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه اپتیک 2022156 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396
تکنیک خلاء 2022090 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
زبان تخصصی 2022103 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مکانیک تحلیلی 2 2022101 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه اپتیک 2022156 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
فیزیک جدید1 2022106 4 01 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
مکانیک تحلیلی 1 2022063 3 01 هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/23 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1