اعضای هیات علمی

توفیق اوسطی

توفیق اوسطی

توفیق اوسطی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکترومغناطیس 1 2022067 4 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
ذرات بنیادی پیشرفته 1 2022491 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
مکانیک کوانتم پیشرفته 3 2022429 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/22 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
الکترومغناطیس 2 2022089 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 4 نتیجه