اعضای هیات علمی

سیروس قبادی

change-logo

سیروس قبادی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه بیوشیمی ساختار 2012342 1 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1396
بیوشیمی پروتئین هاواسیدهای نوکلئیک 2012256 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/28 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
بیوشیمی ساختار 2012336 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
بیوفیزیک 2012170 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روشهای بیوشیمی وبیوفیزیک 2012192 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30 ) 1396/10/24 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
روشهای بیوشیمی وبیوفیزیک 2012255 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/24 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
مباحث پیشرفته درپروتئین ها واسیدهای نوکلئیک 2012479 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/08 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
مکانیزم عمل آنزیم ها 2012430 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه بیوشیمی متابولیسم 2012379 1 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه بیوشیمی متابولیسم 2012379 1 05 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
بیوشیمی فیزیک پیشرفته 2012295 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/22 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
بیوشیمی متابولیسم 2012378 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
بیو فیزیک سلولی 2012299 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/24 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
زیست شناسی پرتوی 2012048 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1