اعضای هیات علمی

مظفر شریفی

change-logo

مظفر شریفی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بوم شناسی پوشش های گیاهی 2012007 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
تنوع زیستی 2012635 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
جغرافیای جانوری 2012177 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/07 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
گونه وگونه زائی 2012267 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/27 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
جغرافیای زیستی پردازش 2012330 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
جغرافیای گیاهی 2012278 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/25 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1