اعضای هیات علمی

شاهدخت سهرابی ثانی

شاهدخت سهرابی ثانی

شاهدخت سهرابی ثانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 302
اتاق: 313
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بلور شناسی 2022096 3 01 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/10 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
فیزیک حالت جامد 2 2022074 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/13 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
مکانیک کوانتومی 2 2022071 4 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
فیزیک حالت جامد1 2022072 3 01 هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
فیزیک ونانو فناوری قطعات 2022566 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/04 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
مکانیک آماری 2022047 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مکانیک کوانتومی 1 2022076 4 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
آزمایشگاه فیزیک جدید1 2022086 2 03 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 19:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه فیزیک جدید1 2022086 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه فیزیک جدید1 2022086 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 19:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
بلور شناسی 2022096 3 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
بلور شناسی 2022096 3 01 هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
فیزیک حالت جامد 2 2022074 3 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/21 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
مکانیک کوانتومی 2 2022071 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
مکانیک کوانتومی 2 2022071 4 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1