اعضای هیات علمی

سمیه اسمعیلی رینه

change-logo

سمیه اسمعیلی رینه    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیوسیستماتیک جانوری 2012264 2 02 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/26 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
تشریح مقایسه ای مهره داران 2012627 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه زیست شناسی جانوری - ساختار و تنوع 2012385 1 05 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه زیست شناسی جانوری - ساختار و تنوع 2012385 1 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه زیست شناسی جانوری - ساختار و تنوع 2012385 1 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه زیست شناسی جانوری - ساختار و تنوع 2012385 1 04 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
اصول و رده بندی جانوران 2012409 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
زیست شناسی بندپایان 2012433 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/21 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
زیست شناسی جانوری - ساختار و تنوع 2012384 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1