اعضای هیات علمی

سجاد سی سخت نژاد

سجاد سی سخت نژاد

سجاد سی سخت نژاد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 246
اتاق: 410
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه زیست شناسی سلولی 2012360 1 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 2012383 1 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
زیست شناسی سلولی 2012359 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
زیست شناسی سلول های بنیادی 2012814 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/05 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سازو کارهای سلولی و مولکولی سرطان 2012623 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ویروس شناسی 2012085 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
آزمایشگاه ژنتیک پایه 2012381 1 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم اول 1396
تنظیم چرخه سلولی و سرطان 2012441 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
زیست شناسی سلولی 2012359 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
زیست شناسی و ژنتیک سلول های بنیادی 2012660 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/01 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
کشت سلول وبافت 2012271 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/07 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
مهندسی ژنتیک 2012247 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/04 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه زیست شناسی سلولی 2012360 1 04 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه زیست شناسی سلولی 2012360 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه زیست شناسی سلولی 2012360 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه زیست شناسی سلولی 2012360 1 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه زیست شناسی سلولی 2012360 1 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
زیست شناسی سلولی 2012359 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
زیست شناسی سلولی یوکاریوتی(2) 2012487 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مطالعه ملکولی سرطان 2012250 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2