اعضای هیات علمی

سلیمان خزائی

سلیمان خزائی

سلیمان خزائی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
استنباط آماری1 2020064 4 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
روشهای چند متغییره گسسته 2020168 3 01 هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روشهای چند متغییره گسسته 2020168 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/23 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
روشهای ناپارامتری 2020037 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/24 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
مباحثی پیشرفته در آمار 2020121 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/31 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مباحث مخصوص 2020070 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1