اعضای هیات علمی

شاپور حیدرخانی

change-logo

شاپور حیدرخانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آنالیز تابعی 2 2016290 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/02 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
مبانی آنالیز ریاضی 2016223 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
مسائل مقدار مرزی 2016298 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/18 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 3 نتیجه