اعضای هیات علمی

رستم مرادیان

change-logo

رستم مرادیان    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

Dr. Rostam Moradian 
Full Professor Department of Physics, Faculty of Science, Razi University


Address: School of Science, Razi University, Kermanshah, Iran 
Fax: +98(831) 4274556 
Email: rmoradian@razi.ac.ir 
Homepage: http://www.razi.ac.ir/moradian


Details 
Name: Rostam Moradian 
Citizenship: Iran 


Education experience: 
Teaching in BSC 1991-1998:
I have taught most of physics courses for BSC, including condensed matter physics, classical mechanics, electromagnetic, statistical mechanics, quantum mechanics and superconductivity.
PhD graduated at Physics Department of Bristol University, England, 1998-2002.
Teaching in MSC 2002-2012:
I have taught, advance condensed matter physics, computational physics, advance quantum mechanics, statistical mechanics and superconductivity.
Teaching in PhD 2002-2016:
Advance condensed matter physics, many body physics, advance statistical physics, superconductivity. 

 


Job descriptions: 
I am an academic member of Razi university of Kermanshah in Iran. I have graduated 30 MSC students and 11 Ph.D. students. At the moment I am supervisor of seven PhD student and five MSC students. 
 


Posts I have had or have at present: 
* Head of Nano science and Nanotechnology research center of Razi University 
* Member of Nano science Department, Institute of Theoretical Physics and Mathematics (IPM), Tehran, Iran. 
* I was head of Physics Department, Razi University (2007-Sep. 2008, July.2012-2014). 
* Dean of Faculty of Science, Razi University (2015-2016) 

 


PhD graduated students under my supervision: 
1) Hamze Mousavi, thesis title "Impurity effects on superconductors and Anderson theorem" Razi University (2008). 
2) Ali Fathalian, thesis title "Investigation of magnetic and nonmagnetic impurity effects on the electronic properties of carbon nanotubes" Razi University (2008). 
3) Sam Azadi, thesis title "Investigation of the electronic properties of carbon and III-V nanotubes" Razi University (2009). 
4) Nader Ghobadi, thesis title "Gas Nano sensing in armchair grapheneNano ribbons and investigation of physical properties of nanostructure semiconducting" Razi University (2010). 
5) Raad Chegel, thesis title " Investigation of dielectric function of carbon nanotube and Structural and electronic properties of bundled nanotubes." Razi University (2010). 
6) Yavar Mohamadi title "Investigation of gas sensing properties of zigzag Single- Walled carbon Nanotubes and armchair grapheme Nano ribbons" (2010). 
7) Somaye Behzad, "Investigation of the effect of doping on the structural and electricalproperties of multi-walled and bundled nanotubes." Razi University (2011). 
8) Shadokht sourabi sani “RaziUniversity (2011). 
9) Bandar Astinchap, “Preparation and investigation of polymer Nano composites by using carbon nanotubes coated with nanoparticles and quantum dot for use target drug delivery and industry”, Razi University (2012). 

 


PhD student under my supervision: 
1) Borhan Arghavaninia    2) Iraj Manouchehri   3) Masod Shahrokhi   4) Rouhollah Gholami   5) Maryam Nobakhti   6) Atefeh Ghaderi   7) Shahrzad Esfandiari 
 


My interested research subjects: 
I am working on different area of condensed matter physics including following subjects:
* Disordered alloys systems in the normal and superconductivity phases.
* Strongly correlated systems including superconductivity and magnetism.
* Carbone nanotubes.
* Boron nitride nanotubes.
* Electronic properties of nanoparticles.
* Dilute ferromagnetic semiconductors.
* Experimental Solis State Physics: Thin Films, Magnetic Nanoparticles, 

 


Qualifications:
BSc: Physics, Urmia University, Iran (1983-1987)
MSc: Condensed matter physics, Tabriz University, Iran (1987-1991).
MSc thesis: Tunneling of Fermionic systems coupled to a dissipative system.
PhD: condensed matter physics, Bristol University, England (1998-2002).
PhD thesis: alloys in high temperature superconductivity and in normal phases. 

 


Awards: 
Faculty of science distinguish researcher of year 2002 Faculty of science distinguish researcher of year 2003 Faculty of science distinguish researcher of year 2004 Faculty of science distinguish researcher of year 2005 Faculty of science distinguish researcher of year 2006 Faculty of science distinguish researcher of year 2007 Faculty of science distinguish researcher of year 2008 6th rank in the 4th top ten Iranian nanotechnologist 2009
 


Memberships: 
• Editor of International Nano Letters.
• Editor of “ زایها د نارمج ها یهش س هرذ?ا گشناد ی ب ش اهمتسیس ه هوژپ لجم ”.
• Member of Computational Physical Science Research Laboratory, Department of Nano- Science, Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics (IPM). 
• Member of Iranian Physical society. 
• Member of institute of Nano science and nanotechnology of Razi University. 
• Member of institute of Nano science and nanotechnology of Medical University of Kermanshah. 

 


International ISI Journal Publications: 
1. R. Moradian, J. F. Annett, B. L. Gy¨ orffy, Disordered s-, d-, and p- wave superconductors: Exact results in infinite dimensions, Phys. Rev. B , 62, 3508 (2000). DOI:10.1103/PhysRevB.62.3508 
2. R. Moradian, J. F. Annett, B. L. Gy¨ orffy and G. Litak, Superconducting alloys with weak and strong scattering: Anderson's theorem and a superconductor- insulator transition, Phys. Rev. B , 63, 024501 (2001). DOI: 10.1103/PhysRevB.63.024501 
3. R. Moradian, Investigation of disordered alloy systems in the normal and superconducting cases. University of Bristol (2001). http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.391228#sthash.ydQJX6bH.dpu f 
4. R. Moradian, B. L. Gy¨orffy and J. F. Annett, Impurity Bound States in Disordered d-Wave Superconductors, Phys. Rev. Lett. 89, 287002 (2002). DOI:10.1103/PhysRevLett.89.287002 
5. R. Moradian, J. F. Annett and B. Gyorffy, Electronic Spectra of Extended Zn Impurities in d-Wave Superconductors, Phys. Rev. B 70(2004)172505. DOI:10.1103/PhysRevB.70.172505 
6. R. Moradian, Real space Dynamical Super Cell Approximation for interacting disordered systems, Submitted on 17 May 2004 (v1), last revised 23 May 2004 (this version, v2), (unpoblished). 
http://arxiv.org/abs/cond-mat/0405357 
7. R. Moradian, Disordered Carbon Nanotube Alloys in the Effective Medium Super Cell Approximation, Phys. Rev. B 70(2004)205425. DOI:10.1103/PhysRevB.70.249902 
8. R. Moradian, Effective Medium Super Cell Approximation for interacting disordered systems, an alternative real space derivation of generalized Dynamical Cluster approximation, Journal of Physics C: Condensed Matter 18, 507-520 (2006). 
DOI:10.1088/0953-8984/18/2/012 
9. R. Moradian and H. Mousavi, The validity of Anderson's theorem for s- wave superconductors, Supercond. Sci. Technol.19, 449-453 (2006). DOI:10.1088/0953-2048/19/6/005 
10. R. Moradian and A. Fathalian, Ferromagnetic semiconductor single wall carbon nanotube, Nanotechnology, 17, 1835(2006). DOI:10.1088/0957-4484/17/8/005 
11. R. Moradian and S. Azadi, Boron nitride single walled carbon nanotube alloy, Physica E 35, 157 (2006). 
DOI:10.1016/j.physe.2006.07.020 
12. R. Moradian, S. Azadi and H. Rafi-tabar, When double-walled carbon nanotubes can become metallic or semiconducting, J. Phys.: Condens. Matter19No17 (30 April 2007)176209. DOI:10.1088/0953-8984/19/43/436209 
13. R. Moradian and A. Fathalian, Magnetic impurity effects in zigzag carbon nanotubes, International Journal of Nanoscience, Vol. 6, No. 6, 453 (2007). DOI:10.1142/S0219581X07005036 
14. R. Moradian and Y. Mohammadi, Finite-concentration gas molecule adsorption on carbon nanotubes investigated by a tight-binding approach, Phys. Rev. B 76, 155432 – Published 24 October 2007. DOI:10.1103/PhysRevB.76.155432 
15. R. Moradian and Y. Mohammadi, Tight binding model investigation of gas molecules adsorption on carbon nanotubes.Phys. Rev. B, 76, 155432 (2007). DOI:10.1103/PhysRevB.76.155432 
16. R. Moradian and H. Mousavi, Investigation of non-magnetic impurity doping effect on the MgB2 superconductor critical temperature, J. Phys.: Condens. Matter 20 No 9 (5 March 2008)095212. DOI:10.1088/0953-8984/20/9/095212 
17. Y. Shirvany, M. Hayati and R. Moradian, Numerical solution of the nonlinear Schrodinger equation by feedforward neural networks, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 13 (2008) 2132–2145. DOI:10.1016/j.cnsns.2007.04.024 
18. R. Moradian and S. Azadi, Magnetism in defected single-walled boron nitride nanotubes, EPL, 83 (2008) 1700. DOI:10.1209/0295-5075/83/17007 
19. R. Moradian, S. Behzad and S. Azadi, Ab initio density functional theory investigation of electronic properties of semiconducting single-walled carbon nanotube bundles, Physica E 40 (2008) 3055– 3059 DOI:10.1016/j.physe.2008.04.006 
20. R. Moradian, S. Behzad and R. Chegel, Ab initio density functional theory investigation of structural and electronic properties of silicon carbide nanotube bundles, Physica B 403 (2008) 3623– 3626. DOI: 10.1016/j.physb.2008.05.040 
21. R. Moradian et alAb initio density functional theory investigation of crystalline bundles of polygonized single-walled silicon carbide nanotubes, 2008 J. Phys.: Condens. Matter 20 465214. 
DOI:10.1088/0953-8984/20/46/465214 
22. R. Moradian, M. Najafi and M. Elahi, Role of surface Cooper pair interactions on critical temperature of ultra thin film superconductors, Physics Letters A 372 (2008) 5841–5847. 
DOI: 10.1016/j.physleta.2008.07.037 
23. R. Moradian and A. Fathalian, Investigation of superconductivity in the single wall carbon nanotubes, Journal of Physics and Chemistry of Solids 69 (2008) 2589– 2593. 
DOI:10.1016/j.jpcs.2008.05.020 
24. R. Moradian, Y. Mohammadi and N. Ghobad, Investigation of gas sensing property of armchair graphene nanoribbons, J. Phys.: Condens. Matter 20 425211(12pp) (2008). DOI:10.1088/0953-8984/20/42/425211 
25. R. Moradian, S. Azadi, S. Vasheghani Farahani Structure and electronic properties of native and defected gallium nitride nanotubes, Physics Letters A, Volume 372, Issue 46, 17 November 2008, Pages 6935-6939. DOI: 10.1016/j.physleta.2008.09.044 
26. Y. Shirvany, M. Hayati, R. Moradian, Multilayer perceptron neural networks with novel unsupervised training method for numerical solution of the partial differential equations, Applied Soft Computing, Volume 9, Issue 1, January 2009, Pages 20-29. 
DOI:10.1016/j.asoc.2008.02.003 
27. Y. Shirvany, M. Hayati and R. Moradian, Multilayer perceptron neural networks with novel unsupervised training method for numerical solution of the partial differential equations, Applied Soft Computing, Volume 9, Issue 1, January 2009, Pages 20–29. DOI:10.1016/j.asoc.2008.02.003 
28. R. Moradian and A. Fathalian, Effects of inter wall hopping on the electronic properties of double-wall carbon nanotubes, Solid State Communications 149 (2009) 491_495. DOI:10.1016/j.ssc.2008.12.028 
29. R. Moradian, P. Zereshki, S. Haseli and M. Hayati, Investigation of electronic transport through graphene nanoribbon quantum dots, Physica E 41 (2009) 801–805. 
DOI:10.1016/j.physe.2008.12.014 
30. R. Moradian, S. Behzad and R. Chegel, Ab initio density functional theory investigation of Li-intercalated silicon carbide nanotube bundles, PHYSICS LETTERS A Volume: 373 Issue: 26 Pages: 2260- 2266Published:2009. DOI:10.1016/j.physleta.2009.04.040 
31. R. Moradian, Extra condition is necessary to have a unique cluster wave vectors set in the periodic cluster approximations, Submitted on 6 May 2009 
(v1), last revised 22 Jun 2009 (this version, v3), (unpublished). 
http://arxiv.org/abs/0905.0766 
32. R. Moradian, S. Behzad and R. Chegel, Ab initio density functional theory investigation of structural and electronic properties of double-walled silicon carbide nanotubes, PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES Volume: 42 Issue: 2 Pages:172- 175Published:2009. DOI: 10.1016/j.physe.2009.10.005 
33. A. Fathalian, SX. Dou and R. Moradian, Boron doping effects on the electronic structure of normal and superconductor carbon nanotubes, PHYSICA B- CONDENSED MATTER Volume: 405 Issue: 4 Pages: 1125- 1129Published:2010. DOI:10.1016/j.physb.2009.10.062 34. S. Azadi and R. Moradian, First principle study of unzipped boron nitride nanotubes, PHYSICS LETTERS A Volume: 374 Issue: 4 Pages: 605-609 Published:2010. 
DOI:10.1016/j.physleta.2009.11.040 
35. R. Moradian, R. Chegel and S. Behzad, Linear optical response of carbon nanotubes under axial magnetic field, PHYSICA E-LOW- DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES Volume: 42 Issue: 6 Pages:1850-1860Published:2010. DOI:10.1016/j.physe.2010.01.053 
36. R. Moradian and B. Astinchap, SYNTHESIS AND CONTROL SIZE OF SNS2 NANOPARTICLES ON THE SURFACE MULTI-WALLED CARBON NANOTUBES, Nano, Volume: 5, Issue: 3 (June2010).pag139-142. DOI:10.1142/S1793292010002037 
37. A. Fathalian, R. Moradian and Sh. Sohrabi Sani, Ab Initio Density Functional Theory Investigation of Structural and Electronic Properties of ZnO Bundles, Modern Physics Letters B, Volume 24, Issue 31, pp. 2997-3003 (2010). DOI: 10.1142/S0217984910025437 
38. R. Moradian, R. Chegel and S. Behzad, Optical absorption of zigzag single walled boron nitride nanotubes, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, Volume 43, Issue 1, November 2010, Pages 312-318. 
DOI:10.1016/j.physe.2010.08.002 
39. S. Behzad, R. Moradian and R. Chegel, Structural and electronic properties of boron-doped double-walled silicon carbide nanotubes, Physics Letters A, Volume 375, Issue 2, 1 December 2010, Pages 174-179. 
DOI:10.1016/j.physleta.2010.10.056 
40. S. Azadi, R. Moradian and A. Mousavi Shafaee, The effect of Stone-Wales defect orientations on the electronic properties of single-walled carbon nanotubes, Computational Materials Science, Volume 49, Issue 3, 2010, Pages 699-703. 
DOI: 10.1016/j.commatsci.2010.06.013 
41. V. Vatanpour, S. S. Madaeni, R. Moradian, S. Zinadini and B. Astinchap. Fabrication and characterization of novel antifouling nanofiltration membrane prepared from oxidized multiwalled carbon nanotube/ polyethersulfone nanocomposite, Journal of Membrane Science, Volume 375, Issues 1-2, 15 June 2011, Pages 284-294. 
DOI:10.1016/j.memsci.2011.03.055 
42. M. Sedighi, B. Arghavani Nia, H. Zarringhalam and R. Moradian, First principles investigation of magnesium antimonite semiconductor compound in two different phases under hydrostatic pressure, Physica B: Condensed Matter, Volume 406, Issue 17, 1 September 2011, Pages3149-3153. DOI: 10.1016/j.physb.2011.04.060 
43. H. Mousavi and R. Moradian, Nitrogen and boron doping effects on the electrical conductivity of graphene and nanotube, Solid State Sciences (August 2011), 13 (8), pg. 1459-1464. DOI: 10.1016/j.solidstatesciences.2011.03.008 
44. R. Moradian, N. Ghobadi, M. Roushani and M. Shamsipur, Synthesis, Characterization and Size Dependent Energy Band Gap of Binary CdSe Quantum Dot and Its Nanoparticle Film, J. Iran. Chem. Soc., Vol. 8, Supp. 1 February2011, pp.S104-S109. 
DOI: 10.1007/BF03254286 
45. R. Moradian and S. Nazeri, Electrical Conductivity of Hydrogenated Armchair Nanoribbon as a Gas Sensor by Using of Non-Equilibrium Green's Function Method, {HYPERLINK"http://link.springer.com/journal/40089"}2:3 , 2012. 
DOI: 10.1186%2F2228-5326-2-3 
46. F. Ahmadi, R. Moradian, N. Jamali and B. Astinchap, The binding studies of Pyriproxyfen to DNA using multi-spectroscopic, atomic forced microscopy and two-layer ONIOM methods. Journal of DNA and Cell Biology, J. DNA and Cell Biology, 31(2) 2012, 259-268. DOI:10.1089/dna.2011.1303 
47. V. Vatanpour, S. S. Madaeni, R. Moradian, S. Zinadini and B. Astinchap, Novel antifouling nanofiltration polyethersulfone membrane fabricated from embedding TiO2 coated multiwalled carbon nanotubes, Separation and Purification Technology, Volume 90, 27 April 2012, Pages 69-82. DOI: 10.1016/j.seppur.2012.02.014 
48. P. Daraei, S. S. Madaeni, N. Ghaemi, E. Salehi, M. A. Khadivi, R. Moradian and B. Astinchap, Novel polyethersulfone nanocomposite membrane prepared by PANI/Fe3O4 nanoparticles with enhanced performance for Cu(II) removal from water, Journal of Membrane Science 2012, Volumes 415–416, 1 October 2012, Pages 250-259. 
DOI:10.1016/j.memsci.2012.05.007 
49. B. Astinchap, R. Moradian, A. Ardu, C. Cannas, G. Varvaro and A. Capobianchi, Bifunctional FePt@MWCNTs/Ru Nano architectures: synthesis and characterization, Chemistry of Material (ACS) 24 (2012) 3393- 3400. DOI:10.1021/cm3015447 
50. R. Moradian and M. Shahrokhi, First principles study of the structural, electronic and optical properties of Zn1-x Yx(Y=Cd, Mg)O nanotube, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures,Volume 44, Issues 7-8, April–May 2012, Pages 1760-1765. DOI:10.1016/j.physe.2011.12.010 
51. R. Moradian, M. Shahrokhi, S. S. Charganeh and S. Moradian, Structural, magnetic, electronic and optical properties of iron cluster (Fe6) decorated boron nitride sheet, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, Physica E 46 (2012) 182–188. 
DOI:10.1016/j.physe.2012.08.012 
52. F. Ahmadi, N. Jamali, R. Moradian and B. Astinchap, Binding Studies of Pyriproxyfen to DNA by Multispectroscopic Atomic Force Microscopy and Molecular Modeling Methods, DNA and Cell Biology. February 2012, 31(2): 259-268. DOI:10.1089/dna.2011.1303 
53. R. Moradian, M. Shahrokhi, S. S. Charganeh and S. Moradian, Structural, magnetic, electronic and optical properties of iron cluster (Fe6) decorated boron nitride sheet, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, Volume 46, September 2012, Pages 182–188. DOI:10.1016/j.physe.2012.08.012 
54. S. Behzad, R. Moradian and R. Chegel, Structural and Electronic Properties of Silicon Carbide Nanotubes , Journal of Computational and Theoretical Nano science 11/2012; 9(11):1860. DOI:10.1016/j.memsci.2012.05.007 
55. R. Moradian and M. Shahrokhi, First principles study of the structural, electronic and optical properties of Zn1?xYx(Y=Cd,Mg)OZn1?xYx(Y=Cd,Mg)O nanotube, Physica E: Low- dimensional Systems and Nanostructures, Volume 44, Issues 7–8, April–May 2012, Pages 1760–1765 DOI:10.1016/j.physe.2011.12.010 
56. S. Behzad, R. Moradian and R. Chegel, Structural and Electronic Properties of Silicon Carbide Nanotubes, Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, Volume 9, Number 11, November 2012, pp. 1860- 1869(10). DOI:10.1166/jctn.2012.2597 
57. R. Moradian, M. Shahrokhi and S. Moradian, First principle study of the structural, electronic and magnetic properties of Fe, Co, Ni atomic Nano chains encapsulated in single walled and double walled beryllium oxygen nanotubes, Physica E 47 (2013) 40–45. DOI:10.1016/j.physe.2012.08.004 
58. P. Daraeia, S. S. Madaenia, N. Ghaemib, M. A. Khadivic, B. Astinchap and R. Moradian, Fouling resistant mixed matrix polyethersulfone membranes blended with magnetic nanoparticles: Study of magnetic field induced casting, Separation and Purification Technology, Volume 109, 9 May 2013, Pages 111–121. DOI:10.1016/j.seppur.2013.02.035 
59. A. Fathalian, R. Moradian and J. Jalilian, Half-metallic ferromagnetism in the Mn-doped zinc oxide nanotube, Solid State Communications, Volume 160, April 2013, Pages 17–21. DOI:10.1016/j.ssc.2012.10.046 
60. H. Mousavi, R. Moradian, Metallic and semimetallic properties of doped graphene and boron nitride planes, Solid State Communications, Volume 153, Issue 1, January 2013, Pages 17–22. DOI:10.1016/j.ssc.2012.10.022 
61. R. Moradian and M. Shahrokhi, Structural, electronic and optical properties of Zn1?xSrxOZn1?xSrxO nanotubes: First principles study, Journal of Physics and Chemistry of Solids, Volume 74, Issue 8, August 2013, Pages 1063– 1068. DOI:10.1016/j.jpcs.2013.02.026 
62. R. Moradian, M. Shahrokhi and S. Moradian ,First principle study of the structural, electronic and magnetic properties of Fe, Co, Ni atomic nanochains encapsulated in single walled and double walled beryllium oxygen nanotubes, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, Volume 47, January2013, Pages 40–45. DOI:10.1016/j.physe.2012.08.004 
63. M. Sedighi, B. Arghavani Nia, H. Zarringhalam and R. Moradian, Density functional theory study of the structural and electronic properties of Mg3Bi2 in hexagonal and cubic phases, The European Physical Journal Applied Physics / Volume 61 / Issue 01 / 2013, 10103. DOI:10.1051/epjap/2012120207 
64. A. Fathalian, R. Moradian and M. Shahrokhi, Optical properties of BeO nanotubes: Ab initio study, Solid State Communications, Volume 156, March 2013, Pages 1–7. DOI:10.1016/j.ssc.2012.11.017 
65. R. Moradian and J. Samadi, Frequency comparison of light transmission in a defected quasi-one dimensional photonic crystal slab, International Nano Letters 2013, 3:27. DOI: 10.1186/2228-5326-3-27 
66. P. Daraei, S. S. Madaeni, N. Ghaemib, M. A. Khadivi, B. Astinchap and R. Moradian, Enhancing antifouling capability of PES membrane via mixing with varioustypes of polymer modified multi-walled carbon nanotube, Journal of Membrane Science, Volume 444, 1 October 2013, Pages 184–191. DOI:10.1016/j.memsci.2013.05.020 
67. S. Naderi, M. Shahrokhi, H. R. Noruzi, A. Gurabi and R. Moradian, Erratum to: Structural, electronic and magnetic properties of Fe and CO monatomic nanochains encapsulated in BN nanotube bundle, The European Physical Journal Applied Physics / Volume 63 / Issue 02 / August 2013, 20401 (1 page). 
DOI: 10.1051/epjap/epjap130298 
68. B. Arghavani Nia, M. Sedighi, M. Shahrokhi and R. Moradian, Ab initio density functional theory investigation of the structural, electronic and optical properties of Ca3Sb2 in hexagonal and cubic phases, Journal of Solid State Chemistry, Volume 207, November 2013, Pages 140–146. 
DOI:10.1016/j.jssc.2013.09.026 
69. S. Naderi, M. Shahrokhi , H. Reza Noruzi, A. Gurabi and R. Moradian, Structural, electronic and magnetic properties of Fe and Co monatomic nanochains encapsulated in BN nanotube bundle, The European Physical Journal Applied Physics, Volume 62 / Issue 03 / June 2013, 30402 (6 pages). DOI:10.1051/epjap/2013120340 
70. R. Moradian, M. Shahrokhi and A. Karami Pourian, Magnetic semiconductor and metal–semiconductor junction byFen nanoparticles encapsulated in beryllium oxygen nanotube, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Volume 344, October 2013, Pages 162–166. DOI:10.1016/j.jmmm.2013.04.084 
71. N. Ghobadi and R. Moradian, Strong localization of the charge carriers in CdSe nanostructure films, International Nano Letters, 30 Jul 2013. DOI:10.1186/2228-5326-3-47 
72. Y. Mohammadi and R. Moradian, Magnetism of an adatom on biased AA- stacked bilayer graphene, Physica B: Condensed Matter, Volume 442, 1 June 2014, Pages 66–69. DOI:10.1016/j.physb.2014.02.010 
73. M. B. Gholivand, M. Shamsipur, M. Shamizadeh, R. Moradian and B. Astinchap, Cobalt oxide nanoparticles as a novel high-efficiency fiber coating for solid phase microextraction of benzene, toluene, ethylbenzene and xylene from aqueous solutions, Analytica Chimica A cta, Volume 822, 25 April 2014, Pages 30–36. DOI:10.1016/j.aca.2014.02.032 
74. Y. Mohammadi and R. Moradian, Local moment formation in bilayer graphene, Solid State Communications, Volume 178, January 2014, Pages 37–41. DOI:10.1016/j.ssc.2013.10.021 
75. R. Moradian, M. Shahrokhi, S. Amjaian, J. Samadi and R. Ijadi, Fe nanochain and nanowires encapsulation in isolated finite thickness ZnO nanotube and its bundle systems, The European Physical Journal Applied Physics / Volume 67 / Issue 02 / August 2014, 20406 (7 pages). 
DOI: 10.1051/epjap/2014130441 
76. M. B. Gholivand, M. Shamsipur, M. Shamizadeh, R. Moradian and B. Astinchap, Cobalt oxide nanoparticles as a novel high-efficiency fiber coating for solid phase micro extraction of benzene, toluene, ethyl benzene and xylene from aqueous solutions, Analytica Chimica A cta Volume 822, 25 April 2014, Pages 30–36. DOI:10.1016/j.aca.2014.02.032 
77. S. Rezaei, I. Manoucheri, R. Moradian and B. Pourabbas, One-step chemical vapor deposition and modification of silica nanoparticles at the lowest possible temperature and superhydrophobic surface fabrication, Chemical Engineering Journal,Volume 252, 15 September 2014, Pages 11–16. 
DOI:10.1016/j.cej.2014.04.100 
78. Y. Mohammadi, F. Shirzadi Tabar and R. Moradian, Effects of doping and bias voltage on the screening in AAA-stacked trilayer grapheme, Solid State Communications, Volume 193, September 2014, Pages 1–5. DOI:10.1016/j.ssc.2014.05.012 
79. S. Behzad, R. Chegel, R. Moradian and M. Shahrokhi, Theoretical exploration of structural, electro-optical and magnetic properties of gallium-doped silicon carbide nanotubes, Superlattices and Microstructures, Volume 73, September2014, Pages 185–192. DOI:10.1016/j.spmi.2014.05.024 
80. M. Shahrokhi and R. Moradian, On how differently the quasi-harmonic approximation works for two isostructural crystals: Thermal properties of periclase and limeA Erba, , R Dovesi, The Journal of chemical physics, Volume 142, Issue 4, 044114. DOI:10.1063/1.4906422 
81. B. Arghavani Nia, M. Shahrokhi, R. Moradian and I. Manouchehri, Density functional investigation of structural, electronic and magnetic properties of Cu- codoped ZnO nanotubes,The European Physical Journal Applied Physics, Volume 67, Issue 2,20403. DOI: http://dx.doi.org/10.1051/epjap/2014130513 82. ?. ??lu, S. Stach, Sh. Solaymani, R. Moradian, A. Ghaderi, M. R. Hantehzadeh, S. M.Elahi, ?. Garczyk and Sara Izadyar, Multifractal spectra of atomic force microscope images of Cu/Fe nanoparticles based films thickness, Journal of Electroanalytical Chemistry, Volume 749, 15 July 2015, Pages 31–41. DOI:10.1016/j.jelechem.2015.04.009 
83.Optical properties of zinc doped NiO thin films deposited by RF magnetron sputtering Iraj Manouchehri • Saba Abdulzahra Obaid AlShiaa • Dariush Mehrparparvar • [...] • Rostam Moradian Article • Jul 2016 • Optik - International Journal for Light and Electron Optics 
84.Investigation of structural and optical properties of copper doped NiO thin films deposited by RF magnetron reactive sputtering I. Manouchehri • D. Mehrparvar • R. Moradian • [...] • T. Osati Article • Jun 2016 • Optik - International Journal for Light and Electron Optics 
85.Investigation of annealing effects on optical properties of TiO2 thin films deposited by RF magnetron sputtering I. Manouchehri • K. Gholami • B. Astinchap • [...] • D. Mehrparvar Article • Mar 2016 • Optik - International Journal for Light and Electron Optics Article • Sep 2014 • The Chemical Engineering Journal 
86.The Effect of Bumpy Structure on Optical Properties of Bimetallic Nanoshells,M Saliminasab, MA Garaei, R Moradian, H Nadgaran - Plasmonics, 2016 – Springer 87.RKKY interaction in bilayer graphene, Y Mohammadi, R Moradian - Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2015 – Elsevie 88.Investigating the optical properties of synthesized ZnO nanostructures by sol-gel: The role of zinc precursors and annealing timeB Astinchap, R Moradian, MN Tekyeh - Optik-International Journal for Light …, 2016 - Elsevier 

 


Conference proceedings: 
1. R. Moradian, Effects of random hopping integrals on disordered d-wave superconductors properties, International conference on physics, Tehran, Iran (2004). 
2. R. Moradian, New real space method for calculation of physical properties of a disordered system, 10th annual IASBS meeting on Condensed matter physics, Zanjan, Iran (2004). 
3. R. Moradian and Hamzeh Mousavi, Validity of Anderson's theorem for s wave superconductors, 11th annual IASBS meeting on Condensed matter physics, Zanjan, Iran (2005). 
4. R. Moradian and Ali Fathalian, Magnetic Semiconductor single wall carbon nanotubes. Iranian physics conference, Lorestan, Iran (2005). 
5. R. Moradian and Sam Azadi, Semiconducting energy gap of a single wall carbon nanotube is controllable by implanting boron and nitrogen, 12th annual IASBS meeting on Condensed matter physics, Zanjan, Iran (2006). 
6. Rostam Moradian and Bandar Astinchap, parparation and investigation of biocompatible magnetic nanocomposites by multi modification of carbon nanotubes. Advances in applied physics & Materials Science Congress. 12-15 May, 2011, Antalya, Turkey. 
7. Tahereh Shojaeimehr, Farshad Rahimpour, Rostam Moradian, Bandar Astinchap, MarziehSadeghi, Optimization of zinc adsorption by polyaniline using experimental design,7th International Chemical Engineering Congress & Exhibition, Kish Island, Iran, 21- 24 November, 2011. 
8. A. Capobianchi, B. Astinchap, R. Moradian, G. Varvaro, S. Laureti, A. Montone, D. Mirabile Gattia, A. Ardu and C. Cannas,FePt(L10)@MWCNTs/Ru(NPs) :a smart nanocomposite for catalysis applications, 4th International Conference on NANO-structures self assembly (Nano SEA 2012), 25-29 June, 2012, Sardinia, Italy. 
9. B. Astinchap, R. Moradian, A. Capobianchi, G. Varvaro, S. Laureti, A. Ardu, C. Cannas, Synthesis and Characterization of three-block nanocomposite with Catalyst/Magnetic functions (FePt@MWCNTs/Ru), International Congress on Nanoscience& Nanotechnology (ICNN2012) 8 - 10 September 2012, Kashan, I. R. Iran. 
10. A. Capobianchi, B. Astinchap, R. Moradian, G. Varvaro, S. Laureti, A. Montone, D. MirabileGattia, A. Ardu and C. Cannas, Synthesis and characterization of FePt(@MWCNTs/Ru(NPs),7th International Conference on Surfaces, Coatings and Nanostructured Materials (NANOSMAT), 18-21 September 2012, Prague. 

 


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیک حالت جامد پیشرفته 2 2022407 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
فیزیک ماده چگال 1 2022478 3 01 هفته های زوج شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
فیزیک حالت جامدپیشرفته1 2022417 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/22 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
فیزیک ماده چگال 2 2022479 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/23 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 4 نتیجه