اعضای هیات علمی

رستم مرادیان

change-logo

رستم مرادیان    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیک حالت جامد پیشرفته 2 2022407 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
فیزیک ماده چگال 1 2022478 3 01 هفته های زوج شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
فیزیک حالت جامدپیشرفته1 2022417 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/22 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
فیزیک ماده چگال 2 2022479 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/23 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 4 نتیجه