اعضای هیات علمی

حامد رضانیا

حامد رضانیا

حامد رضانیا    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

طرح درس :

فیزیک حالت جامد 1


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
موضوعات ویژه 2022420 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
ابررسانایی و کاربرد آن 2022152 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
فیزیک حالت جامد 2 2022074 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
فیزیک دستگاههای چند ذره ای 1 2022556 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/07 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
ریاضی فیزیک 2 2022088 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
فیزیک حالت جامد1 2022072 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
فیزیک دستگاههای چند ذره ای 2 2022557 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1