اعضای هیات علمی

اردشیر رابعی

اردشیر رابعی

اردشیر رابعی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
موضوعات ویژه 2022420 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/26 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
الکترومغناطیس 2 2022089 4 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نظریه گروهها 2022424 3 01 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/03 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
الکترومغناطیس 1 2022067 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
مباحث ویژه در ریاضی فیزیک 2022538 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نسبیت عام 2022408 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/22 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1