اعضای هیات علمی

رضا جلیلیان

رضا جلیلیان

رضا جلیلیان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 5
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آنالیز عددی 2016213 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
حل عددی معادلات با مشتقات جزئی 2016308 4 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/01 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
مبانی آنالیز عددی 2016224 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آنالیز عددی 2016213 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
حل عددی معادلات انتگرال 2016241 4 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
معادلات انتگرال ودیفرانسیل عددی 2016268 4 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نرم افزار ریاضی پیشرفته 2016319 4 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/18 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نظریه تقریب 2016349 4 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1