اعضای هیات علمی

سیدرضا هاشمی

سیدرضا هاشمی

سیدرضا هاشمی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 321
اتاق: 213
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روشهای تحلیل داده بقا 2020161 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/19 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
فرآیندهای تصادفی 1 2020104 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مباحث مخصوص 2020070 4 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/16 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مباحث ویژه 2020093 4 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/16 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نظریه اندازه و احتمال 1 2020013 4 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/12 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
فرآیندهای تصادفی 1 2020104 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نظریه احتمال پیشرفته 2020090 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/25 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
روشهای تحلیل داده بقا 2020161 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
روشهای چند متغیره ی پیوسته 1 2020149 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/17 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
تحلیل بقای پیشرفته 2020107 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
فرآیندهای تصادفی 1 2020104 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1