اعضای هیات علمی

نعمت اله نیامرادی

نعمت اله نیامرادی

نعمت اله نیامرادی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آنالیز حقیقی 1 2016098 4 03 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/27 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
نظریه معادلات دیفرانسیل عادی 2016337 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مبانی هندسه 2016254 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/30 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نظریه معادلات دیفرانسیل با مشتقات کسری 1 2016299 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/24 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 4 نتیجه