اعضای هیات علمی

ناصر کریمی

ناصر کریمی

ناصر کریمی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1 2012061 1 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1 2012061 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396
جذب وانتقال در گیاهان 2012093 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
سازو کارهای مولکولی فتو سنتز 2012116 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/01 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
فیزیولوژی گیاهی 1 2012501 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/07 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
فیزیولوژی گیاهی 1 2012501 3 01 هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/07 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
آزمایشگاه اکولوژی 2012021 1 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه اکولوژی 2012021 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه اکولوژی گیاهی 2012427 1 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه اکولوژی گیاهی 2012427 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی 2012391 1 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی 2012391 1 05 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی 2012391 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی 2012391 1 04 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی 2012391 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 2 2012063 1 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 2 2012063 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
تغذیه معدنی 2012489 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
تغذیه معدنی گیاهان 2012623 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
روش های نوین درزیست فناوری گیاهی 2012585 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/27 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2