اعضای هیات علمی

مهرداد نیاپرست

مهرداد نیاپرست

مهرداد نیاپرست    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 320
اتاق: 217
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدلهای خطی 1 2020068 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/06 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
احتمال 2 2020092 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مدلهای خطی 1 2020068 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/01 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
روشهای آماری 2020091 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/07 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
مدلهای خطی 1 2020068 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/22 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
روشهای آماری 2020091 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
مدل های خطی 2 2020137 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1