اعضای هیات علمی

نادر دانش فر

نادر دانش فر

نادر دانش فر    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 256
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه اپتیک 2022156 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396
فیزیک محاسباتی 2022415 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/01 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
لیزر 2022159 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
مبانی فیزیک 2016219 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مبانی فیزیک 2016219 3 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اپتیک 2022115 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه اپتیک 2022156 2 04 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه اپتیک 2022156 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
اسپکتروسکپی 2022028 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
ریاضی فیزیک 3 2022091 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1