اعضای هیات علمی

نادر دانش فر

نادر دانش فر

نادر دانش فر    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 256
اتاق: 344
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکترودینامیک1 2022414 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/13 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اپتیک 2022115 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
آزمایشگاه اپتیک 2022156 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
اسپکتروسکپی 2022028 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
کاربردهای لیزر 2022527 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
آزمایشگاه اپتیک 2022156 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396
فیزیک محاسباتی 2022415 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/01 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
لیزر 2022159 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
مبانی فیزیک 2016219 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مبانی فیزیک 2016219 3 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اپتیک 2022115 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه اپتیک 2022156 2 04 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه اپتیک 2022156 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
اسپکتروسکپی 2022028 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
ریاضی فیزیک 3 2022091 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1