اعضای هیات علمی

نصراله رستگارپویانی

change-logo

نصراله رستگارپویانی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیوسیستماتیک جانوری 2012264 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/26 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
جغرافیای زیستی پردازش 2012330 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/25 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
نقد و بررسی رده بندیهای معاصرجانوری 2012315 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
خزنده شناسی فلات ایران 2012506 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/20 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
خزنده شناسی و پرنده شناسی 2012588 2 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/25 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
ماهی شناسی و دوزیست شناسی 2012451 2 01 هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/23 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1