اعضای هیات علمی

نصراله رستگارپویانی

نصراله رستگارپویانی

نصراله رستگارپویانی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 274
اتاق: 467
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جغرافیای زیستی تحلیلی 2012637 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/12 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
خزنده شناسی فلات ایران 2012506 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/02 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
خزنده و پرنده شناسی 2012588 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/12 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ماهی شناسی و دوزیست شناسی 2012451 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/09 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
بیوسیستماتیک جانوری 2012264 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/26 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
جغرافیای زیستی پردازش 2012330 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/25 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
نقد و بررسی رده بندیهای معاصرجانوری 2012315 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
خزنده شناسی فلات ایران 2012506 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/20 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
خزنده و پرنده شناسی 2012588 2 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/25 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
ماهی شناسی و دوزیست شناسی 2012451 2 01 هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/23 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1