اعضای هیات علمی

مجتبی تاران

change-logo

مجتبی تاران    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 323
اتاق: 433
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی- فیزیولوژی میکروبی 2012404 1 03 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی- فیزیولوژی میکروبی 2012404 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی- فیزیولوژی میکروبی 2012404 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
زیست شناسی میکروبی- فیزیولوژی میکروبی 2012403 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مباحث نوین در میکروبیولوژی 2012094 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/13 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
میکروبیولوژی صنعتی پیشرفته 2012547 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/02 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مهندسی زیستی 2012582 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/02 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی- ساختار و تنوع 2012402 1 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی- ساختار و تنوع 2012402 1 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی- ساختار و تنوع 2012402 1 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی- ساختار و تنوع 2012402 1 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396
زیست شناسی میکروبی- ساختار و تنوع 2012392 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
فیزیولوژی میکروارگانیسم ها 2012377 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی- فیزیولوژی میکروبی 2012404 1 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی- فیزیولوژی میکروبی 2012404 1 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
زیست شناسی میکروبی- فیزیولوژی میکروبی 2012403 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/28 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
میکروبیولوژی صنعتی پیشرفته 2012547 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/29 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مهندسی زیستی 2012582 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 18 نتیجه
از 1