اعضای هیات علمی

محسن اویسی موخر

محسن اویسی موخر

محسن اویسی موخر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 325
اتاق: 345
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اکتشافات به روش E.M 2022436 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/13 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ژئومغناطیس1 2022129 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/03 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مبانی گرانی سنجی 2022277 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/10 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اکتشافات به روش مغناطیسی 2022289 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/02 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
امواج 2022083 3 01 هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
تئوری پتانسیل 2022456 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
ژئومغناطیس2 2022131 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
مغناطیس سنگها و دیرینه مغناطیس 2022133 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/24 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
ژئومغناطیس1 2022129 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
لرزه شناسی 2022353 3 01 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مبانی گرانی سنجی 2022277 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/27 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1