اعضای هیات علمی

محسن اویسی موخر

محسن اویسی موخر

محسن اویسی موخر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اکتشافات به روش مغناطیسی 2022289 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/02 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
امواج 2022083 3 01 هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
تئوری پتانسیل 2022456 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
ژئومغناطیس2 2022131 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
مغناطیس سنگها و دیرینه مغناطیس 2022133 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/24 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
ژئومغناطیس1 2022129 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
لرزه شناسی 2022353 3 01 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مبانی گرانی سنجی 2022277 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/27 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1